သံေပါက္ကဗ်ာ စပ္နည္း

တီးျခင္းအစ၊ လက္ခုပ္က
ကျခင္းအစ၊ လက္ေျမႇာက္က
သီခ်င္းအစ၊ သံေပါက္က

ဆိုတဲ့အတိုင္း သီခ်င္း၊ ကဗ်ာကို ေလ့လာခ်င္သူေတြအတြက္ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သံေပါက္ကဗ်ာစပ္နည္းကို စၿပီး နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သီခ်င္းနဲ႔ ကဗ်ာကို တစ္တြဲတည္း တြဲၿပီး ေဖာ္ျပထားလို႔ နည္းနည္းေလး ေၾကာင္အမ္းအမ္း ျဖစ္ေနမယ္ ထင္တယ္။ ကဗ်ာလကၤာ စပ္နည္းကို အေျခခံအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိး ခြဲထားပါတယ္။

 1. အကၡရာ – ဂိုဏ္း၊ ဂ႐ု – လဟု၊ ဒီဃ – ရႆ၊ အပိုဒ္ – အပုဒ္၊ အအုပ္ – အခံ၊ ကာရန္ – အထား၊ ေလသြား – ေလယူ စတာေတြနဲ႔ စီစစ္ေဝဖန္ၿပီး ေရးစပ္ရတဲ့ ကဗ်ာစပ္နည္းတစ္မ်ဳိး။
 2. ႏွဲေမာင္း၊ ေၾကးနင္း၊ ခြက္ခြင္းအစံု၊ ဆိုင္းဗံု၊ ပတ္ေဗ်ာ၊ တေယာ၊ ေစာင္းညႇင္း၊ ဒံုမင္း၊ ပတ္သာ၊ လမၸရာ စတဲ့ တူရိယာအသံကို လိုက္ၿပီး တီးလံုး၊ တီးကြက္၊ မႈတ္ခ်က္၊ မႈတ္နည္း၊ စည္းခ်က္၊ ဝါးခ်က္၊ ဒံုးခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေရးစပ္ရတဲ့ သီခ်င္းစပ္နည္းတစ္မ်ဳိး။

သံေပါက္စပ္နည္း

(၁)အမည္ေခၚတြင္ပံု
(၂) အမ်ဳိးအစား
(၃) အပိုဒ္အေရအတြက္
(၄) အကၡရာ အလံုးအေရအတြက္
(၅) အစပ္ ကာရန္ ယူပံု
(၆) ေလျပင္း – ေလေလွ်ာ့ (ဂ႐ု – လဟု) ထည့္ပံု
(၇) သတိထားသင့္ေသာ အျပစ္မ်ား
(၈) ေလ့လာစရာ ဥပမာ သံေပါက္မ်ား

(၁)အမည္ေခၚတြင္ပံု
သံေပါက္လို႔ ေခၚရတဲ့ အေၾကာင္းက အသံကို ေပါက္ေအာင္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ထင္ထင္ရွားရွား စပ္ဆို သီကံုးထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) အမ်ဳိးအစား
သံေပါက္ကဗ်ာမွာ ငါးလံုးခ်သံေပါက္ နဲ႔ ခုနစ္လံုးခ် သံေပါက္ ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိး ရွိပါတယ္။

(၃) အပိုဒ္အေရအတြက္
သံေပါက္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးမွာ ပထမပိုဒ္၊ ဒုတိယပိုဒ္၊ တတိယပိုဒ္ ဆိုၿပီး ေပါင္း သံုး ပဒ၊ သံုးပုိဒ္စီ ရွိပါတယ္။

(၄) အကၡရာ အလံုးအေရအတြက္
ငါးလံုးခ် သံေပါက္မွာ ဆိုရင္

 • ပထမပိုဒ္မွာ အကၡရာ ေလး (၄) လံုး၊
 • ဒုတိယပိုဒ္မွာ အကၡရာ သံုး (၃) လံုး၊
 • တတိယပိုဒ္မွာ အကၡရာ ငါး (၅) လံုး

နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး စုစုေပါင္း အကၡရာ (၁၂) လံုး အတိအက် ထားရွိရပါတယ္။

ခုနစ္လံုးခ် သံေပါက္မွာ ဆိုရင္

 • ပထမပိုဒ္မွာ အကၡရာ ေလး (၄) လံုး၊
 • ဒုတိယပိုဒ္မွာ အကၡရာ သံုး (၃) လံုး၊
 • တတိယပိုဒ္မွာ အကၡရာ ခုနစ္ (၇) လံုး

နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး စုစုေပါင္း အကၡရာ (၁၄) လံုး အတိအက် ထားရွိရပါတယ္။

(၅) အစပ္ ကာရန္ ယူပံု
ငါးလံုးခ် သံေပါက္မွာ ဆိုရင္

 • ပထမပိုဒ္ရဲ႕ အဆံုးျဖစ္တဲ့ စတုတၳ အကၡရာ နဲ႔
 • ဒုတိယပိုဒ္ရဲ႕ အဆံုးျဖစ္တဲ့ တတိယ အကၡရာ နဲ႔
 • တတိယပိုဒ္ရဲ႕ ဒုတိယ အကၡရာ၊

အဲဒီ အကၡရာ သံုးလံုးဟာ အစပ္ကာရန္ တစ္မ်ဳိးတည္း ထပ္ဟပ္ေနေစရမယ္။ သေဘာက

ဝ ဝ ဝ x
ဝ ဝ x
ဝ x ဝ ဝ ဝ

ခုနစ္လံုးခ် သံေပါက္မွာ ဆိုရင္

 • ပထမပိုဒ္ရဲ႕ စတုတၳ အကၡရာ နဲ႔
 • ဒုတိယပိုဒ္ရဲ႕ တတိယ အကၡရာ နဲ႔
 • တတိယပိုဒ္ရဲ႕ ဒုတိယ အကၡရာ၊

အဲဒီ အကၡရာ သံုးလံုးဟာ အစပ္ကာရန္ တစ္မ်ဳိးတည္း ထပ္ဟပ္ေနေစရမယ္။ အဲဒီအျပင္ တတိယပုိဒ္ရဲ႕ စတုတၳ အကၡရာ နဲ႔ အဆံုးျဖစ္တဲ့ သတၱမ အကၡရာ ႏွစ္ေနရာမွာလည္း အစပ္ကာရန္ တစ္မ်ဳိးတည္း တစ္ခ်က္ ထပ္ၿပီး ထပ္မိေနရမယ္။ သေဘာက

ဝ ဝ ဝ x
ဝ ဝ x
ဝ x ဝ v ဝ ဝ v

အဲဒီလို အစပ္ကာရန္ေတြ မွန္ကန္ေအာင္ ဖြဲ႕စပ္ထားတဲ့ အပိုဒ္ သံုး ပုိဒ္ကို တစ္ပုဒ္ အျဖစ္နဲ႔ သက္မွတ္ၿပီး သံေပါက္ကို တစ္ပုဒ္၊ ႏွစ္ပုဒ္၊ သံုးေလးပုဒ္ ကိုယ္ ႀကိဳက္သလို ေရးဖြဲ႕ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အပုဒ္ အမ်ားႀကီး ေရးသားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ပထမအပုဒ္ရဲ႕ အဆံုး ကာရန္နဲ႔ ဒုတိယအပုဒ္ရဲ႕ အဆံုးကာရံ စသျဖင့္ အပုဒ္တိုင္းရဲ႕ အဆံုးကာရန္က တစ္မ်ဳိးတည္း ထပ္မိေနရပါဦးမယ္။

(၆) ေလျပင္း – ေလေလွ်ာ့ (ဂ႐ု – လဟု) ထည့္ပံု
သံေပါက္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးမွာ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အကၡရာမွာ ေလျပင္း (သို႔) ေလေလွ်ာ့ ျဖစ္ရမယ္လို႔ သက္မွတ္ထားခ်က္ မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေလျပင္း (သို႔) ေလေလွ်ာ့ကို ဘယ္အကၡရာ ေနရာမွာပဲ ထားထား ရြတ္ဖတ္တဲ့အခါ ေခ်ာေမာ ေျပျပစ္ေနတုန္းပဲ ဆိုတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သံေပါက္ တစ္ပုဒ္ တစ္ပုဒ္စီမွာ ေလျပင္းခ်ည္း သက္သက္၊ ေလေလွ်ာ့ခ်ည္း သက္သက္ ထားၿပီး မေရးသင့္ပါဘူး။ အဲဒီလို ေရးရင္ ရြတ္ဖတ္လို႔ မေကာင္းေတာ့ပါဘူး။

(၇) သတိထားသင့္ေသာ အျပစ္မ်ား
သံေပါက္မွာ သတိထားစရာ အျပစ္ႏွစ္ခုက ဝဂ္နင္းအျပစ္နဲ႔ ခြာေထာက္အျပစ္ပါ။ အဲဒီ အျပစ္ႏွစ္ခုကို အၾကမ္းဖ်ဉ္း ရွင္းျပပါ႔မယ္။

 • ဝဂ္နင္းအျပစ္ဆိုတာ ကာရန္ယူတဲ့ အခါမွာ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိေနတဲ့ အပိုဒ္ ႏွစ္ပုိဒ္မွာ အကၡရာတူ၊ အသတ္တူ၊ အသံတူ ျပန္ယူထားတာကို ေခၚပါတယ္။ အဓိပၸာယ္က ကပ္လ်က္ အပိုဒ္ႏွစ္ခုမွာ အကၡရာတူ ျပန္သံုးထားတဲ့ အျပစ္ပါ။ ေရွ႕တစ္ပိုဒ္မွာ “ထန္” ကာရန္ကို ယူထားၿပီး ေနာက္တစ္ပိုဒ္မွာလည္း “ထန္” ကာရန္ကို ျပန္ယူထားမယ္ဆိုရင္ ဝဂ္နင္းအျပစ္ သင့္ပါတယ္။
 • ခြာေထာက္အျပစ္ ဆိုတာကေတာ့ တစ္ပိုဒ္ေက်ာ္မွာ အကၡရာတူ၊ အသတ္တူ၊ အသံတူ ျပန္ယူထားတာကို ေခၚပါတယ္။ ပထမပိုဒ္မွာ “ထန္” ကာရန္ ယူထားၿပီး တတိယအပုိဒ္မွာလည္း “ထန္” ကာရန္ကုိပဲ ျပန္ယူထားရင္ ခြာေထာက္အျပစ္ သင့္ပါတယ္။

ဒီသေဘာတရားေတြက ကဗ်ာ စပ္သူတိုင္း သိၿပီးသားလိုလို ျဖစ္ေပမယ့္ သူရဲ႕ terms အေခၚအေဝၚကို သိေစခ်င္လို႔ ျပန္တင္ျပလိုက္တာပါ။

(၈) ေလ့လာစရာ ဥပမာ သံေပါက္မ်ား
အေပၚမွာ တင္ျပခဲ့တာကို ျခံဳငံုၾကည့္လို႔ရေအာင္ ဥပမာတခ်ဳိ႕ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ငါးလံုးခ်သံေပါက္

နႏၵမာလိနီ၊ က်မ္းအဆီ၊ညီႀကိဳင္သင္းထံု
ဟာသသညာ၊ စီကံုးရာ၊ ကဗ်ာၫြန္႔ေပါင္းစံု
မွတ္ေၾကာင္းမွတ္အပ္၊ ဤႏွစ္ရပ္၊ ေရာစပ္သီကံုးျခံဳ
ကဗ်ဳပေဒ၊ သူ႔အေျခ၊ ႐ႈေလနည္းဖံုဖံု
သံေပါက္စပ္ဝယ္၊ တတ္အလြယ္၊ မွတ္ဖြယ္ဥဒါဟ႐ုဏ္
သူ႔နည္းစပ္မူ၊ ထပ္အတူ၊ မွတ္ယူၾကံလင့္ကုန္

ခုနစ္လံုးခ်သံေပါက္

သံေပါက္စပ္ဖြယ္၊ အဓိပၸာယ္၊ အက်ယ္ေဖာ္ျပ ယင္းသို႔
အပိုဒ္ထံုးစံ၊ ထားရျပန္၊ ဧကန္႐ႈၾက သံုးပ
စ ပိုဒ္ေလးလံုး၊ လယ္ ပိုဒ္သံုး၊ အဆံုး ငါးခ်ခြန္လည္း
ပ စ ဒု သံုး၊ တ ဒု လံုး၊ ခြန္ဆံုး တုတ ကာရ ႏ
ဤသည့္နမူ၊ သင္မွတ္ယူ၊ တဆူေန ကဝိႏ

ခၽြင္းခ်က္သံေပါက္တခ်ဳိ႕

ႀကိယာေျခာက္ဆယ္၊ အသြယ္သြယ္၊ အဘယ္က်မ္းက ထြက္သနည္း။
သံုးဆယ့္သံုးသြယ္၊ ဗ်ည္းကက်ယ္၊ ဘယ္သူ ဘယ္ဗ်ည္း စပ္သနည္း။
က်ယ္လွ်င္ကားခ်ဲ႕၊ ပဲ့လွ်င္ဖဲ့၊ ႏြဲ႕လွ်င္ကားသတ္ ဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
မွ – ရွင္နႏၵဓဇဆို စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္း

ႏြယ္ပန္း-ပန္းခြာညိဳ၊ ႏွင္းစုိစုိ၊ ျပာသို ေဆာင္းလရက္။
ပြင့္ခက္-ခက္လွစံ၊ ျမခ်ပ္ရံ၊ ဝတ္ဆံႀကိဳင္နံ႔မ်က္။
ေရႊခ်က္-ခ်က္ျမႇဳပ္ရာ၊ မင္းဝံခ်ာ၊ သီတာပတ္ရစ္လ်က္။
မွ – ေလခဝု​ၯိက်မ္း

ဓါးသငယ္ ေရႊေခြး၊ လက္ေတာ္ေႏြး၊ မေကြးေတာသီးယွက္၊ ရွေလ မင္းႀကီးလက္။
ျမင္းစိုင္းၿမိဳ႕ေရႊနန္း၊ သာယာဆန္း၊ ရစ္သန္းသင္းတြဲေျမာင္း၊ ျမင့္ျမတ္ ေတာင္သာေလ်ာင္း။
မွ – ေလခဝု​ၯိက်မ္း

ကိုးကားက်မ္းမ်ား

 1. ကဗ်ာစြယ္စံုက်မ္းႀကီး – ဓမၼာစရိယ ဦးထြန္းေရႊ
 2. ကဗ်ာဖြဲ႕နည္းနိသ်ည္း – ဒဂုန္ဦးစန္းေငြ
 3. အထက္တန္း ျမန္မာကဗ်ာဖြဲ႕နည္းက်မ္း – ဖိုးစိန္

ျမန္မာစာေပ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား (၂)

က်ေနာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလတုန္းက ျမန္မာစာေပ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ အပိုင္း (၁) ဆိုၿပီး ေရးဖူးပါတယ္။ အပိုင္း (၁) လို႔ စၿပီး နာမည္တပ္လိုက္တာက ေရးစရာ အမ်ားႀကီး ရွိမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေနတာကို။ အခုေတာ့ ဗဟုသုတ ရစရာ အေနနဲ႔ က်ေနာ္ အပိုင္း (၂) အျဖစ္ ထပ္ၿပီး မွ်ေဝ ေပးခ်င္ပါတယ္။ အခု တင္ျပမယ့္ စာေတြက ဆရာ ေအာင္သင္းရဲ႕ တိုလီမိုလီစာေပ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲက ထုတ္ႏုတ္ ကိုးကားသြားမွာပါ။

ဒီတစ္ပတ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ “စာရင္း” ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ စာရင္းဆိုတဲ့ စကားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ နားလည္ထားတာက အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစီအစဥ္တက် မွတ္သားထားတဲ့ အမွတ္အသားကို ေခၚတာပါ။ ျမန္မာအဘိဓာန္မွာလည္း “အမ်ဳိးအမည္၊ အေရအတြက္ တို႔ကို ေရးမွတ္ထားခ်က္” လို႔ အနက္ဖြင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္ဘန္းစကားမွာ ရွိတဲ့ “စာရင္း႐ႈပ္” ဆိုတဲ့ စကားလံုးက် မူရင္းအဓိပၸာယ္ကို ေသြဖယ္သြားတယ္။ “ဇယား႐ႈပ္” ဆုိတဲ့ စာလံုးနဲ႔ အဓိပၸာယ္ တူပါတယ္။ ခပ္လြယ္လြယ္ ေျပာရရင္ “အလုပ္႐ႈပ္တယ္” ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။ “ျပႆာနရွာတယ္”ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္း သက္ေရာက္တတ္ပါတယ္။ ဒီအဓိပၸာယ္ကို လူတိုင္းလိုလို နားလည္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီစကားလံုးရဲ႕ မူလရင္းျမစ္ အဓိပၸာယ္ကို ေမးမယ္ဆိုရင္ သိတဲ့သူ အေတာ္ေလး နည္းေနပါလိမ့္မယ္။ မူလရင္းျမစ္ အဓိပၸာယ္ကို ျပန္လွန္ႏိုင္ဖုိ႔ ရွင္မဟာသီလဝံသရဲ႕ “တိုင္းျပည္စည္ကားေၾကာင္း တရားခုနစ္ပါး” ထဲက စာသားတခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္ေကာက္ပါရေစ။

ေရွးကလာေသာ မင္းစဥ္စာရင္းအေလ်ာက္ က်င့္ေပးျခင္းသည္ကား ျပည္ထဲက အစီးအပြား အလို႔ငွာေပတည္းဟု ႏွစ္လိုဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကေလကုန္ရာ၏

အထက္က စာပိုဒ္မွာ သံုးထားတဲ့ “မင္းစဥ္စာရင္း” ကို က်ေနာ္တို႔ ေခတ္သေဘာနဲ႔ နားလည္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ မင္းေတြရဲ႕ နာမည္ကို အစဥ္အတုိင္း စီတန္းၿပီး ခ်ေရးထားတဲ့ ေရးမွတ္ခ်က္လို႔ ယူဆမိမွာပါ။ တကယ္လို႔ သူ႔ အေပၚစာပိုဒ္ရဲ႕ စကားသြားကုိ အေသအခ်ာ နားလည္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဘြင္းဘြင္းႀကီး ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဆရာေတာ္က တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ စည္းကားဖို႔ အေၾကာင္းအရင္းထဲမွာ အတုတ္၊ အခြန္ ကင္းခ ေတြကို ေရွးယခင္ မင္းေတြ ျပဌာန္းထားတဲ့ ပံုစံအတုိင္း ေကာက္ခံရမယ္၊ ပိုမေတာင္းရဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ စာရင္းဆိုတာ “စာအရင္း၊ ရင္းျမစ္မူလက” ဆိုတဲ့ သေဘာကို သက္ေရာက္ေစပါတယ္။

အညာ လူႀကီးေတြ ေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္း ရွိပါတယ္။ “လူခ်င္းခ်စ္ရင္ သကၠရာဇ္ နာနာကန္” တဲ့။ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကး အေခ်းအငွား လုပ္ၾကတဲ့အခါ ေခ်းေငြဆပ္ေငြ စတာေတြကို ရက္စြဲနဲ႔တကြ မွတ္ၾကတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ သံုးေလ့ ရွိပါတယ္။ အထက္က စာေၾကာင္းမွာ “ကန္” ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ “ေရးတာမွတ္တာ” လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ “စာရင္းလုပ္သည္” သကၠရာဇ္ကန္သည္” လို႔ သံုးတတ္ၾကတယ္။ လူတစ္ေယာက္က ေငြတစ္ေသာင္း ေခ်းၿပီး မၾကာခင္မွာ ေျခာက္ေထာင္ ျပန္ဆပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေငြေလးေထာင္ ထပ္ေခ်းျပန္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေငြသံုးေထာင္ ျပန္ဆပ္တယ္။ အဲဒီလို အေခ်းအဆပ္ေတြ ႐ႈပ္လာတဲ့အခါ မွတ္တမ္း အတိအက် မရွိရင္ ျငင္းၾကခံုၾကနဲ႔ အခင္အမင္ေတြ ပ်က္ၿပီး လူခ်င္း မုန္းတဲ့အထိ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္ခင္ေနၾကတဲ့သူေတြ မုန္းမသြားရေအာင္ ဆပ္ေငြေခ်းေငြ ပမာဏ၊ ေန႔စြဲ အတိအက်ကို မွတ္တမ္းတင္ၾကဖုိ႔ သတိေပးထားတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သတိေမ့ ေပါ႔ေလ်ာ့ အျငင္းပြားလာၾကရင္ ကိုယ္ မွတ္ထားတဲ့ “မူရင္းစာ” “စာအရင္း” (စာရင္း) ကို ျပန္ၿပီး ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ ရွင္မဟာသီလဝံသရဲ႕ “မင္းစဥ္စာရင္း” ဆိုတာ ေရွးမင္းေတြ အစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးခဲ့ၾကတဲ့ မွတ္တမ္းမူရင္း ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒီကေန႔ေခတ္ က်ေနာ္တို႔ သံုးေနၾကတဲ့ “စာရင္း” ရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ေဝါဟာရေတြရဲ႕ အနက္ေရြ႕ေလ်ာတတ္ပံုကို သတိျပဳမိလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။

ဆက္ႏြယ္ပို႔စ္မ်ား – ျမန္မာစာေပ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား (၁)

ေျမႇာ္လင့္ ေျမာ္ေတြး၊ ေမွ်ာ္ေငးရင္းသာ

ျမန္မာစာ ပညာရွင္ေတြက ျမန္မာစာမွာ စကားလံုးတုိင္းဟာ အပိုအလိုမရွိ ပိပိရိရိကို ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ စကားလံုးေတြဆို အသံထြက္တူၿပီး စာလံုး ကြဲတာေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ဳိးကို တစ္မ်ဳိးေပါင္းပစ္ဖို႔ အၾကံေပးၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ စကားလံုးတစ္လံုးခ်င္းစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္၊ အတၳဳပၸတၱိနဲ႔ သမိုင္းကို နားလည္ထားမယ္ဆိုရင္၊ ေျခေျချမစ္ျမစ္ သိထားမယ္ဆိုရင္ ေပါင္းစပ္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားမွာပါ။ ဥပမာ ေျပာရရင္ တခ်ဳိ႕ စာလံုးေတြက ယပင့္နဲ႔ ေပါင္းထားတာ ရွိသလို အဲဒီ စကားလံုးကိုပဲ ရရစ္နဲ႔ ေပါင္းထားတာ ရွိျပန္ေတာ့ ဒီစကားလံုး ႏွစ္လံုးကို ေပါင္းၿပီး တစ္မ်ဳိးပဲ သံုးပါလားလို႔ အၾကံေပးၾကတာ ရွိတယ္။ စာလံုးအေနနဲ႔ ထုတ္ျပရရင္ ေမွ်ာ္ နဲ႔ ေျမႇာ္ ေပါ႔။ ျမန္မာစာမွာ ဒီလို အသံတူၿပီး အေၾကာင္းကြဲတဲ့ စကားလံုးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလို႔လဲ ခဏခဏ မွားၾကပါတယ္။ တခါတခါ မွန္သလား၊ မွားသလား ေဝခဲြမရတဲ့ အႀကိမ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ျဖစ္မွာပါ။ အရင္ကေတာ့ စာအုပ္လွန္စစ္တယ္။ အခုေတာ့ အြန္လိုင္း စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္း ရွိလို႔ အလြယ္တကူ သြားစစ္ေဆး ႏုိင္ပါၿပီ။

အစာမေၾကရင္ ဝမ္းကို တစ္ခါတေလ ဒုကၡေပးတတ္တယ္။ စာမေက်ရင္ ဦးေႏွာက္ကို တစ္သက္လံုး ဒုကၡ ေပးတတ္တယ္တဲ့။ သတ္ပံုမွားတယ္ ဆိုတာ စာမေက်တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစာေခ်ေပးတဲ့ အေနနဲ႔ အခု ေမွ်ာ္၊ ေျမႇာ္ နဲ႔ ေျမာ္ အသံုး ဘယ္လုိကြဲသလဲ ဆိုတာ တင္ျပပါရေစ။

ေမွ်ာ္ ဆိုတာ
အေဝးၾကည့္၊ အနီးၾကည့္၊ မနီးမေဝးၾကည့္ ဆိုတဲ့ ၾကည့္ျခင္းသေဘာကို ျပပါတယ္။ အမွတ္မထင္ ျမင္တဲ့ အၾကည့္မ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္စံုတစ္ခုကို ရယူလိုတဲ့ ေလာဘေဇာ၊ ေတြ႕လို ျမင္လို သိလိုတဲ့ ဆႏၵ ျပင္းျပင္းျပျပ ျဖစ္ေပၚတဲ့အခါမွာ အနီးကပ္ စူးစူးစုိက္စုိက္ ၾကည့္ျခင္းကို “ေမွ်ာ္တယ္” လို႔ ေခၚပါတယ္။ မ်က္စိတစ္ဆံုး ျမင္ႏိုင္သေလာက္ အေဝးကို လွမ္းၿပီး စိန္းစိန္းႀကီး ၾကည့္ေနတာကိုလည္း “ေမွ်ာ္တယ္” လို႔ ေခၚပါေသးတယ္။

ဥပမာနဲ႔ ျပရရင္ “ေဟ့ေကာင္ ငညိဳ၊ သူတကာစားေနတာ ဘာလို႔ ေမွ်ာ္ေနရတာလဲ” ဆိုတဲ့ စကားရပ္မွာ ေမာင္ညိဳဟာ တျခားသူတစ္ေယာက္ စားေနတာကို ေတြ႕ၿပီး သူလည္း စားခ်င္တာေၾကာင့္ ပါးစပ္တျပင္ျပင္နဲ႔ အနားနားကေန ၾကည့္ေနတာကို “ေမွ်ာ္” နဲ႔ သံုးထားတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ ဥပမာ တစ္ခု ထပ္ျပပါဦးမယ္။ ေခြးသည္ သားတစ္မွတ္၍ စားခ်င္စိတ္ အာသာငမ္းငမ္းျဖင့္ ေပါက္ပြင့္ကို ေမွ်ာ္သည္။ ဒီဥပမာ ႏွစ္ခုစလံုးမွာ တူညီေနတာက မ်က္လံုးကို အသံုးခ်ၿပီး အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကို လွမ္းၾကည့္ေနျခင္းကို “ေမွ်ာ္” ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ သံုးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေျမႇာ္ ဆိုတာ
ေစာင့္စားျခင္း၊ ငံ့လင္းျခင္း အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။ စိတ္ကို အာ႐ံုတစ္ခုခုမွာ ေဇာကပ္ၿပီး ေနျခင္း၊ မက္မက္ေမာေမာ ေတာင့္တေနျခင္းကို “ေျမႇာ္သည္” လို႔ သံုးပါတယ္။ ယပင့္ ေမွ်ာ္ နဲ႔ ရရစ္ ေျမႇာ္ရဲ႕ ျခားနားခ်က္ကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ေဘာလံုးပြဲ ဥပမာနဲ႔ ျပပါတယ္။ ေဘာလံုးပဲြ မစခင္ ေဘာလံုး ဝါသနာအိုးေတြက “ငါတို႔ေတာ့ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္း ၾကည့္ရေတာ့မွာပဲ” လို႔ အာ႐ံုေဇာကပ္ၿပီး ေစာင့္စားေနတာက ရရစ္ ေျမႇာ္။ ေဘာလံုးသမားေတြ ကြင္းထဲ ဆင္းလာတာက စၿပီး ကစားပြဲကို ၾကည့္ေနတာက ယပင့္ ေမွ်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမႇာ္ဟာ ပကတိမ်က္လံုးရဲ႕ ျမင္ကြင္း မဟုတ္ပါဘူး။ အတြင္းမေနာ လူ႔စိတ္ဆႏၵကေန ေပါက္ဖြားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ဥပမာ စာေၾကာင္း အနည္းငယ္နဲ႔ ျပရရင္
ငါ မင္းကို လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေျမႇာ္လင့္တယ္။
ခရီးသည္မ်ားသည္ မီးရထားအလာကို ေျမႇာ္ေနၾကသည္။
ဆီတိုင္တြင္ ဆီျပတ္သြားသျဖင့္ ေဘာက္စာကားအလာကို ေျမႇာ္ေနၾကသည္။
အာ႐ံုတစ္ခုခုကို စိတ္နဲ႔ ေစာင့္စားငံ့လင့္ျခင္း အနက္ ျပခ်င္ရင္ ဟထိုး ရရစ္ ေျမႇာ္ ကိုပဲ သံုးရပါမယ္။

ေျမာ္ ဆုိတာ
ဉာဏ္ပညာ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ၿပီး ေတြးေတာျခင္း၊ ၾကံစည္ျခင္း၊ စိတ္ကူးျခင္း အနက္ကို ေဆာင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္စံုတစ္ခု၊ လူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး စိတ္နဲ႔ ေတြးျခင္းကို “ေျမာ္တယ္” လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျမႇာ္ နဲ႔ ေျမာ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးက စိတ္မွာ အရင္းခံတယ္ ဆိုေပမယ့္ ျခားနားခ်က္ ရွိပါေသးတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မဟုတ္ဘဲ အေဝးေရာက္ အာ႐ံုတစ္ခုခုကို ကိုယ့္စီ ဆဲြယူ သိမ္းသြင္းခဲ့ရင္ ဟထုိး ေျမႇာ္ ကို သံုးပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕ ဉာဏ္ကို ထုတ္သံုးၿပီး ေတြးေတာ ၾကံစည္ စိတ္ကူးမယ္ဆိုရင္ ႐ိုး႐ိုး ရရစ္ ေျမာ္ နဲ႔ သံုးရပါတယ္။

ဥပမာ အေနနဲ႔ ေျပာရရင္
ေရွ႕ေျမာ္ ေနာက္ျမင္၊ ပညာရွင္တုိ႔၊ ေလွ်ာက္တင္ေရးရာ၊ ….” (မဃေဒဝ၊ ၁၉၁)
ဝိဓူရသည္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးေသာ ပညာရွိ သုခမိန္ ျဖစ္သည္။
ၾကာ႐ိုးကို ေျမာ္ေထာက္၍ ေရတိမ္၊ ေရနက္ကို သိရာ၏။
ေျမာ္ေတြးေသာ္လည္း ေရးေရးမွ် မေပၚ။
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ကို ဖူးေျမာ္သြားသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ …
ေမွ်ာ္ – အာ႐ံုတစ္ခုခုကို ပကတိ မ်က္စိျဖင့္ အနီးကပ္ စူးစိုက္စြာ ၾကည့္သည္။
ေျမႇာ္ – အေဝးအာ႐ံု တစ္ခုကုိ စိတ္ျဖင့္ မွန္းဆ၍ ေတာင့္တသည္။
ေျမာ္ – အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခုကို ဝမ္းတြင္း ဓာတ္ခံ ပင္ကိုယ္ဉာဏ္ျဖင့္ နက္နဲစြာ ေတြးေခၚသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ယခု ျမန္မာစာဌာနမွ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာစာလံုးေပါင္း သတ္ပံုက်မ္း ႏွင့္ ျမန္မာအဘိဓာန္ စာအုပ္တို႔တြင္ ရရစ္ ဟထိုး ေျမႇာ္ ဟူေသာ စကားလံုးအား ထုတ္ပယ္၍ ထိုစကားလံုး အစား ယပင့္ဟထိုး ေမွ်ာ္ကိုသာ အသံုးျပဳထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ ျမန္မာေဝါဟာရတြင္ ရရစ္ဟထိုးျဖင့္ ေပါင္းေသာ ေျမႇာ္ ဟူေသာ စကားလံုး မရွိေတာ့ပါ။

သဒၵါအျမင္ စာအျမင္ – ဒဂုန္ဦးစန္းေငြ” စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပသည္။

ကဗ်ာ၌ သင့္ေသာ ေဒါသ (၂)

ဝါက်ေဒါသဆိုတာ ပုဒ္တစ္ပုဒ္တည္းကုိပဲ ၿငိစြန္းတတ္တဲ့ ေဒါသမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဝါက်တစ္ခုလံုးမွာ သက္ေရာက္သြားေစတဲ့ ေဒါသမ်ဳိး အျပစ္မ်ဳိးကုိ ဝါက်ေဒါသလို႔ ေခၚပါတယ္။ စုစုေပါင္း (၉) ပါးရွိတယ္။

 1. ဧကတၳ ေဒါသ
 2. ဘဂၢရီတိ ေဒါသ
 3. ဗ်ာကိဏၰ ေဒါသ
 4. ဂါမၼ ေဒါသာ
 5. ယတိဟီန ေဒါသ
 6. ကမစၥဳတ ေဒါသ
 7. အတိဝုတၳ ေဒါသ
 8. အေပတတၳ ေဒါသ
 9. သဗႏၶဖ႐ုသ ေဒါသ တုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။

ဧကတၳ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – ဝါက်တစ္ေၾကာင္းမွာ သဒၵါ အေနနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ အဓိပၸာယ္အေနနဲ႔ တူေနပါလ်က္နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခဏခဏ ဆိုသလို သံုးႏႈန္းေနျခင္း
ဥပမာမိုးေရေပးတတ္၊ မိုးတိမ္ထပ္သည္၊
အေၾကာင္းအရင္း – မိုးတိမ္က ဆိုမွေတာ့ မိုးေရ ေပးမယ္ဆိုတာ သိလ်က္နဲ႔ “မိုး” ဆိုတဲ့ စာလံုးကို ထပ္ခါထပ္ခါ သံုးထားတယ္။
ေျဖနည္း – ေၾကာက္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ အံ့ၾသျခင္း စတာ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဒီလို အႀကိမ္ႀကိမ္ အာေမဍိတ္ အေနနဲ႔ သံုးမယ္ဆိုရင္ ေဒါသက လြတ္ပါတယ္။

အာေမဍိတ္ (၈) မ်ဳိးရွိပါတယ္။
၁။ ဘယ – ေၾကာက္ျခင္း။ “သူခိုးသူခိုး၊ ေအာ္လ်က္ႏႈိး၏
၂။ ေကာဓ – အမ်က္ထြက္ျခင္း။ “ထုိးေလာ့ထုိးေလာ့၊ အားမေလ်ာ့ႏွင့္
၃။ ပသံသ – ခ်ီးမြမ္းျခင္း။ “ေကာင္းစြေကာင္းစြ၊ လူ႔ဘံုရခဲ
၄။ တုရိတ – အေဆာတလ်င္ျပဳျခင္း။ “ျမန္ျမန္ယခု၊ အေမာင္ျပဳေလာ့
၅။ ေကာတုဟလစၧရ – အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္၍ အံ့ၾသျခင္း။ “အလိုေဟာေဟာ၊ ဘယ္သေဘာလိမ့္
၆။ ဟာသ – ရယ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း။ “အလိုဟားဟား၊ ရႊင္ဖြယ္မ်ားလွ
၇။ ေသာက – စိုးရိမ္ျခင္း။ “သားလွသားလွ၊ ဘယ္နားႂကြလိမ့္
၈။ ပသာဒ – ၾကည္ညိဳျခင္း။ “ဘုရားဘုရား၊ ၾကည္ညိဳမ်ား၏

ဘဂၢရီတိ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – ဝါက်တစ္ခုမွာ စကား အသြားအလာအရ သံုးထားတဲ့ ဝိဘတ္ပုဒ္ ကို ေရွ႕ကလို သံုး႐ိုးသံုးစဥ္ မဟုတ္ဘဲ ေဖာက္ျပန္ အသံုးျပဳျခင္း
ဥပမာဤတြင္ဤသို႔၊ ဤၿမိဳ႕ဤရြာ၊ ဟိုမွာဟိုလမ္း၊ ဟိုစခန္း၌၊
အေၾကာင္းအရင္း – “ဤ” အကၡရာကို ဆက္တိုက္ သံုးလာၿပီးမွ ေနာက္ပိုင္း “ဟို” အကၡရာကို ေျပာင္းသံုးတယ္။
ေျဖနည္းဤတြင္ဤသို႔၊ ဤၿမိဳ႕ဤရြာ၊ဤမွာဤလမ္း၊ ဤစခန္း၌၊

ဗ်ာကိဏၰ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – စပ္သင့္တဲ့ ပုဒ္ခ်င္း နီးနီးကပ္ကပ္ မထားဘဲ မစပ္သင့္တဲ့ ပုဒ္ခ်င္း အနီးကပ္ထားလို႔ ျဖစ္လာတဲ့ ေရာေႏွာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ
ဥပမာဗုဒၶျမတ္စြာ၊ ရွိပန္ထြာ၍၊ ရွစ္ျဖာဓမၼ၊ ဦးၫြတ္ခလ်က္၊ ဆယ္ဝသံဃာ၊ ဤသံုးျဖာကို၊
အေၾကာင္းအရင္း – ဓမၼ ဆယ္ပါး၊ သံဃာ ရွစ္ပါး ရွိတာကို ပုဒ္ေတြ ေရာယွက္ေနတယ္။
ေျဖနည္းဗုဒၶျမတ္စြာ၊ ဆယ္ဓမၼာႏွင့္၊ ရွစ္ျဖာသံဃ၊ ဤသံုးဝကို၊ ေန႔ည႐ိုက်ဳိး၊ ရွိရွင္ခိုးလ်က္၊

ဂါမၼ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – ႐ိုင္းျပတဲ့ ညစ္ညမ္းတဲ့ စကားလံုးေတြကို စကား ပရိယာယ္စဥ္ၿပီး မေျပာဘဲ တည့္ထိုး ေျပာဆိုေရးသားျခင္း
ဥပမာမယ့္ကုိလႈိက္လႈိက္၊ ခ်စ္ခါႀကိဳက္လို႔၊ ေပြ႕ပိုက္ႏွစ္ကိုယ္၊ ေပါင္းဖက္လို၏ (ဒီေခတ္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီစာဟာ သိပ္႐ိုင္းလွတဲ့ စာေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး)
အေၾကာင္းအရင္း – ခ်စ္ႀကိဳက္၊ ေပြ႕ပိုက္၊ ေပါင္းဖက္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြကို တည့္ထုိး သံုးထားပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေလာက္ကေတာ့ ဒါေတြကို ဒဲ့ေျပာရင္ ႐ိုင္းတယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ အခုေခတ္မွာေတာ့ သူ႔ပစၥည္း၊ ကိုယ့္ပစၥည္းနဲ႔ ကိုင္တုတ္တဲ့ ကဗ်ာစာပုိဒ္မ်ဳိးေတြကို ဆုိလိုပါတယ္။
ေျဖနည္းမယ့္ကိုျမင္ရ၊ ယဥ္စစမို႔၊ ဘဝမကြာ၊ ၾကည္ေအးစြာျဖင့္၊ ေမတၱာေရစင္၊ ေႏွာလုိက္ခ်င္ဘိ။

ေနာက္တစ္နည္း

အဓိပၸာယ္ – ဝါက်တစ္ခုမွာ ပုဒ္ေတြကို ဖတ္တဲ့အခါ ျဖတ္သင့္ရာျဖတ္၊ ရပ္သင့္ရာ မရပ္ဘဲ မတြဲဖတ္သင့္တဲ့ ပုဒ္ႏွစ္ခုကုိ တြဲဆိုလုိက္မိရင္ လည္း ဂါမၼေဒါသ သင့္တတ္ပါတယ္။
ဥပမာလက္ေလးသစ္ေအာက္၊ က်ဥ္းအေပါက္ႏွင့္၊ တြင္း-ေစာက္-ပတ္-လည္၊ လက္သစ္ညီေအာင္၊
အေၾကာင္းအရင္း – အထက္က ကဗ်ာစာပိုဒ္မွာ ေစာက္ နဲ႔ ပတ္ ကို စပ္ၿပီး “တြင္း-ေစာက္ပတ္-လည္” လို႔ ဖတ္မိရင္ ဂါမၼေဒါသ သင့္ပါတယ္။
ေျဖနည္း – အဲဒီလို ပုဒ္မ်ဳိးကို သံုးဖို႔ လံုးဝ ပိတ္ပင္ပါတယ္။

ယတိဟီန ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – စကားလံုး တစ္လံုးနဲ႔ တစ္လံုးၾကား ရပ္သင့္ ျဖတ္သင့္တဲ့ ေနရာမွာ မရပ္မျဖတ္ဘဲ မျဖတ္သင့္တဲ့ ေနရာမွာ ပုဒ္ျဖတ္ျခင္း။
ဥပမာကုသိုလ္ကိုျပဳ၊ ၍ထုိမႈေၾကာင့္၊ ေတာင္းဆုလိုရာ၊
အေၾကာင္းအရင္း – ပုဒ္မျဖတ္သင့္တဲ့ “ျပဳ” နဲ႔ “၍” ၾကားမွာ ပုဒ္ျဖတ္ထားပါတယ္။
ေျဖနည္းကုသိုလ္ျပဳ၍၊ ထုိမ်ဳိးေစ့ေၾကာင့္၊ အျပည့္ဆုဆို၊

ကမစၥဳတ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – သံုးေနက်၊ ျဖစ္ေနက် အစဥ္အလာကို ဖီလာဆန္႔က်င့္ၿပီး ဖြဲ႕ဆိုထားျခင္း။
ဥပမာလယ္ေျမမေပး၊ ရြာကိုေပးေလာ့၊ ရြာေက်းမရ၊ ၿမိဳ႕ကိုမေလာ့၊
အေၾကာင္းအရင္း – သဘာဝအရ လယ္ေျမထက္ ရြာေျမက ေစ်းပိုရမယ္။ ရြာေျမထက္ ၿမိဳ႕ေျမက ပိုတယ္။ သူမ်ားရဲ႕ ပစၥည္းကို ေတာင္းလို႔ မေပးရင္ အမ်ားကေန တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလွ်ာ့ေတာင္းရတဲ့ သဘာဝပဲ ရွိတယ္။ အခု ဝါက်အရ လယ္ေျမကိုေတာင္ ေတာင္းလို႔ မရတာ ရြာေျမကို ေတာင္းမယ္၊ မရရင္ ၿမိဳ႕ေျမကို ေတာင္းမယ္ ဆိုေတာ့ သဘာဝကို ဖီဆန္ေနပါတယ္။
ေျဖနည္းၿမိဳ႕ကိုမေပး၊ ရြာကိုေပးေလာ့၊ ရြာေက်းမရ၊ လယ္ကိုမေလာ့၊

အတိဝုတၳ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – ျဖစ္ျမဲျဖစ္စဥ္ထက္ ပိုပိုသာသာ အႂကြားပိုၿပီး ေရးဖြဲ႕ထားျခင္း
ဥပမာသားျမတ္ဝင္းဖန္႔၊ ဆြဲကာျဖန္႔ေသာ္၊ မဆ့ံေကာင္းကင္၊ က်ဥ္းအံ့ထင္၏။
အေၾကာင္းအရင္း – သားကုိ ဆြဲၿပီးျဖန္႔တာ ေကာင္းကင္နဲ႔ေတာင္ မဆံ့လို႔ က်ဥ္းတယ္လို႔ ထင္မိေၾကာင္း လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ေရးဖြဲ႕ထားတယ္။
ေျဖနည္းသားျမတ္ဝင္းဖန္႔၊ ဆြဲကာျဖန္႔ေသာ္၊ မဆံ့ေကာင္းကင္၊ မျဖစ္လွ်င္တည္း။
ေကာင္းကင္မွာ မဆံ့ဘူးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လို႔ ေရးဖြဲ႕တာေၾကာင့္ ေဒါသလြတ္ပါတယ္။

အေပတတၳ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – ဝါက်တစ္ခုလံုး ျခံဳငံုၿပီး အဓိပၸာယ္ ယူၾကည့္လုိက္ရင္ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ႔ မေရမရာ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနျခင္း။
ဥပမာႏြားမသားငယ္၊ ေခါင္းေပါင္းဝယ္၍၊ ပင္လယ္ေရငန္၊ ခ်စ္နလန္ထ၊
အေၾကာင္းအရင္း – စကားတစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီ အဓိပၸာယ္ ရွိေနေပမယ့္ ဝါက်တစ္ခုလံုး ေပါင္းစပ္ ယူလိုက္ေတာ့ ဘာ ဆိုလိုမွန္းကို မသိဘူး ျဖစ္သြားတယ္။
ေျဖနည္း – အဲဒီလုိ ေရးတာဟာ ကေလးစကား၊ အ႐ူးစကားလို႔ သိသာေအာင္ ေဖာ္ျပမယ္ဆိုရင္ ေဒါသလြတ္ပါတယ္။

သဗႏၶဖ႐ုသ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – ဝါက်မွာ အသံကို ခပ္ျပင္းျပင္ ရြတ္ဆိုရတဲ့ အကၡရာေတြ ေဖာေဖာသီသီ သံုးထားတာေၾကာင့္ ဖတ္ရတာ မာဆပ္ဆပ္ ျဖစ္ေနျခင္း။
ဥပမာမေခၚခင္မ်ား၊ မယ္ကခါး၍၊ ဆြဲထားထပ္ခါ၊ တခါခါႏွင့္၊
အေၾကာင္းအရင္း – ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း၊ ခပ္ျပင္းျပင္း ရြတ္ဆိုရတဲ့ (ခ) အကၡရာ နဲ႔ (ထ) အကၡရာေတြကို အမ်ားႀကီး သံုးထားပါတယ္။
ေျဖနည္း – ဒီလုိ ဝါက်မ်ဳိးကို ဖာေထးဖုိ႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အဲလုိ ခပ္ျပင္းျပင္း ရြတ္ဆိုရတဲ့ အကၡရာေတြ ေလွ်ာ့သံုးဖုိ႔ပါပဲ။

ကဗ်ာ၌ သင့္ေသာ ေဒါသ

ေဒါသမကင္းေသာစာ (၁)(၂) ကို တင္ျပၿပီးကာမွ ကဗ်ာေရးတဲ့ သူေတြအတြက္လည္း အသံုးတည့္ေအာင္ အခု ဒီပို႔စ္ကို ေရးၿပီး ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ဆိုရင္ ဒီလို အျပစ္အနာေတြက စာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ကဗ်ာမွာျဖစ္ျဖစ္ အတူတူေတြခ်ည္းပါ။ ပို႔စ္တစ္ခုအေနနဲ႔ သီးျခား ခြဲၿပီး ေဖာ္ျပရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ဥပမာ ဥပေမယ်ေတြ ေပးတာ မတူလို႔ပါ။ စာမွာေတာ့ စာေၾကာင္း၊ ဝါက်ေတြနဲ႔ ဥပမာ ေပးၿပီး အခု ဒီကဗ်ာမွာ ဆိုရင္လည္း ကဗ်ာေလးေတြကို ဥပမာေပးၿပီး ေရးသြားမွာပါ။ ဒါဆို ကဗ်ာသမားေတြအတြက္ ပိုၿပီး သိသာထင္ရွား ျမင္သာထင္သာ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ေဒါသေတြရဲ႕ နာမည္နဲ႔ အဓိပၸာယ္ သက္မွတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ အတူတူခ်ည္းပါ။ ေဒါသ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အဓိပၸာယ္ သက္မွတ္ခ်က္၊ ဥပမာ ကဗ်ာစာပုိဒ္၊ အျပစ္သင့္ပံု အေၾကာင္းအရင္း နဲ႔ အျပစ္ေျဖပံု ဆိုၿပီး ေလးပိုင္းစီ ခြဲျပသြားပါမယ္။ ထံုးစံအတုိင္း ပါဠိစကားလံုးေတြ ပါလာမွာမို႔ အဲဒီစကားလံုးေတြေၾကာင့္ ရွိန္ၿပီး မဖတ္ခ်င္ ျဖစ္သြားမွာလည္း စိုးပါတယ္။ ပါဠိစကားလံုးေတြကို ေက်ာ္ၿပီး ဖတ္သြားေစခ်င္တယ္။ ျမန္မာစာရဲ႕ ေရးနည္း၊ ဖြဲ႕နည္း၊ သဒၵါနည္းေတြဟာ ပါဠိက်မ္းစာေတြကေန အမ်ားစု အတုယူး ေရးထားတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပါဠိေဝါဟာရေတြနဲ႔ ကင္းလို႔ကို မရပါဘူး။ ျမန္မာမႈျပဳၿပီး ျမန္မာနာမည္ေတြ ေပးထားတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း မူရင္း ပါဠိနာမည္ေတြလည္း မေပ်ာက္ပ်က္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ပါဠိေဝါဟာရေတြပါ ထည့္သြင္း တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ဓမၼာစရိယ ဦးထြန္းေရႊ ျပဳစုထားတဲ့ ကဗ်ာစြယ္စံုက်မ္းႀကီး ကို ကိုးကားတင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဗ်ာမွာ သင့္ႏိုင္တဲ့ ေဒါသကို ဖြဲ႕စည္းပံုအားျဖင့္ သံုးပိုင္း ခြဲၿပီး ေျပာပါ႔မယ္။
(၁) ပုဒ္တစ္ပုဒ္ (တစ္ပဒ) ခ်င္းစီမွာ မွားတတ္ ၿငိစြန္းတတ္တဲ့ ေဒါသ – ပဒေဒါသ ရွစ္ပါး၊
(၂) ဝါက်တစ္ခုလံုးကို ၿငိစြန္း ထိခိုက္ေစတတ္တဲ့ ေဒါသ – ဝါက်ေဒါသ ကိုးပါး နဲ႔
(၃) ဝါက်ေတြရဲ႕ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ၿငိစြန္းလို႔ သင့္တတ္တဲ့ ေဒါသ – ဝါက်တၳေဒါသ ေျခာက္ပါး
စုစုေပါင္း – (၂၃) ပါး ကို ခြဲျခားေဝဖန္ စီစစ္သံုးသပ္ ျပဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ပဒေဒါသ (၈) ပါး ဆိုတာ

 1. ဝိ႐ုဒၶတၳႏၲရ ေဒါသ
 2. အဓ်တၳ ေဒါသ
 3. ကိလိ႒ ေဒါသ
 4. ဝိေရာဓိ ေဒါသ
 5. ေနယ် ေဒါသ
 6. ဝိေသသနေပကၡ ေဒါသ
 7. ဟိနတၳက ေဒါသ
 8. ေနတၳက ေဒါသ

ဝိ႐ုဒၶတၳႏၲရ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – ကိုယ္သံုးထားတဲ့ စကားလံုးဟာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္တင္ မကဘဲ သူ႔ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဓိပၸာယ္ပါ ထြက္ေနျခင္း။
ဥပမာစိန္ကုိေဝေပး၊ ထိုေသေဌးေၾကာင့္၊ ၾကည္ေအးခ်မ္းသာ၊ ႂကြယ္ဝရာ၏။
အေၾကာင္းအရင္း – စိန္ ဆိုတာ ရတနာစိန္ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ အဆိပ္စိန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ေျဖနည္းအျမတ္စိန္ေပး၊ ထိုေသေဌးေၾကာင့္၊ ၾကည္ေအးခ်မ္းသာ၊ ႂကြယ္ဝရာ၏။

အဓ်တၳ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – ထိုက္သင့္တဲ့ ရွိသင့္တဲ့ ဂုဏ္ထက္ ပိုၿပီး လြန္လြန္ၾကဴးၾကဴး ဖြဲ႕ဆိုထားျခင္း။
ဥပမာဆယ္ရပ္ဒီသာ၊ ထြန္းလင္းျဖာလ်က္၊ ေရာင္ဝါကြန္႔ျမဴး၊ ပိုးစံုးၾကဴးသည္၊
အေၾကာင္းအရင္း – ပိုးစံုးၾကဴးတစ္ေကာင္ ေပးႏိုင္တဲ့ အလင္းထက္ မတန္မရာ ဖြဲ႕ဆိုထားပါတယ္။
ေျဖနည္း ပိုးစံုးၾကဴးငယ္၊ ေရာင္တသြယ္ျဖင့္၊ ရပ္ဆယ္လံုးပိုင္၊ မလင္းႏိုင္တည့္။

ကိလိ႒ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – အသိခက္တဲ့ နားလည္ရခက္တဲ့ ပုဒ္ကို အသံုးျပဳထားျခင္း။
ဥပမာသံုးေပ်ာက္လို႔ ငါးကြာ၊ ေလးရြာသို႔ေရာက္ျမဲ။
အေၾကာင္းအရင္း – သံုး အရ၊ ေလး အရ၊ ငါး အရ အဓိပၸာယ္ကို သိဖို႔ ခက္ေနပါတယ္။
ေျဖနည္းသံုးေပ်ာက္လုိ႔ ငါးကြာ၊ ေလးရြာသုိ႔ေရာက္ျမဲ၊ ဤပုစၧာ ပေဟဠိကို၊ ေျဖညႇိဖုိ႔ပဲ။
အသိခက္ေအာင္ ပေဟဠိဆန္ဆန္ ေရးၿပီး ေျဖဖို႔ ေတာင္းဆုိထားတာေၾကာင့္ ေဒါသ လြတ္ပါတယ္။

ဝိေရာဓိ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ က်င့္သံုးျမဲျဖစ္တဲ့ ဓမၼတာ နဲ႔ ေလာကသဘာဝ ဓမၼတာေတြကို ဖီလာဆန္႔က်င့္ၿပီး ေရးသားထားျခင္း။
ဥပမာေတာင္ထိပ္ၾကာေပါက္၊ အေနာက္ေနထြက္၊ ကြဲအက္ျမင့္မိုရ္၊ မီးကိုမပူ၊ ခ်မ္းစြာ့ဟူ၏။
အေၾကာင္းအရင္း – ဖတ္ၾကည့္ရင္ နားလည္မွာပါ။ ေလာကဓမၼတာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတာကို တမင္ ေရးဖြဲ႕ထားပါတယ္။
ေျဖနည္းသံုးလူ႔ျမတ္ရိပ္၊ ဘုန္းဂုဏ္ဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေတာင္ထိပ္ၾကာေပါက္၊ အေနာက္ေနထြက္၊ ကြဲအက္ျမင့္မိုရ္၊ မီးကိုေသာ္ပင္၊ ခ်မ္းစြာ့ထင္၏။
ဘုရားဘုန္းေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ေၾကာင့္ အဲဒီလုိ ထင္မိပါတယ္လို႔ ေရးဖြဲ႕ထားတာပါ။

ေနယ် ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – အနက္အဓိပၸာယ္ မထင္မရွား ျဖစ္ေနေလာက္ေအာင္ ပုဒ္တစ္ပုဒ္ လုိေနျခင္း
ဥပမာျဖဴေဖြးအေရာင္၊ ညဥ့္သန္းေခါင္၌၊ ေျပာင္ေျပာင္ဝင္းဝါ၊ ေတာက္ပစြာ၏။
အေၾကာင္းအရင္း – ညသန္းေခါင္ အခ်ိန္မွာ ေဖြးေဖြးျဖဴတယ္လို႔ ေရးဖြဲ႕ထားၿပီး အေၾကာင္းအရင္းမပါဘူး။
ေျဖနည္းဝိဇၹဴႏြယ္ေသး၊ လ်ပ္စစ္ေရးေၾကာင့္၊ ျဖဴေဖြးအေရာင္၊ ညဥ့္သန္းေခါင္၌၊ ေျပာင္ေျပာင္ဝင္းဝါ၊ ေတာက္ပစြာ၏။

ဝိေသသနေပကၡ ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – အထူးျပဳေသာ ဝိေသသနပုဒ္ လိုအပ္ေနျခင္း
ဥပမာသူသည္မ်က္စိ၊ ေစ့ေစ့ၾကည့္၏။
အေၾကာင္းအရင္း – မ်က္စိနဲ႔ ေစ့ေစ့ၾကည့္တယ္ ဆိုေပမယ့္ မုန္းလို႔ ၾကည့္တာလား၊ ခ်စ္လို႔ ခ်စ္တာလား ဆုိတဲ့ ဝိေသသန လိုေနပါတယ္။
ေျဖနည္းၾကည္လင္မ်က္စိ၊ ေစ့ေစ့ၾကည့္၏။
(ခ်စ္ခင္စြာ) စိတ္သေဘာထား ၾကည္လင္စြာနဲ႔ ၾကည့္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။

ဟိနတၳက ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – ဂုဏ္ႀကီးျမင့္တဲ့ အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကို ေသးသိမ္တဲ့ ပုဒ္နဲ႔ ထပ္တူျပဳထားျခင္း။
ဥပမာပိုးစံုးေရာင္ကို၊ ကုန္ေအာင္ပယ္ခြင္း၊ ထိုေနမင္းသည္၊
အေၾကာင္းအရင္း – ညအေမွာင္တစ္ခုလံုး၊ ၾကယ္ေရာင္၊ လေရာင္ေတြကိုပါ ဖယ္ခြင္းႏိုင္တဲ့ ေနမင္းႀကီးကုိ ပိုးစုံးၾကဴးရဲ႕ အေရာင္ကို ဖယ္ခြင္းႏိုင္တယ္လို႔ မူလဂုဏ္ကုိ ညိဳးငယ္ေအာင္ ထပ္တူျပဳထားတယ္။
ေျဖနည္းလေရာင္ေဖြးေဖြး၊ ပယ္ႏိုင္ေသး၏၊ ပိုးေျမးေရာင္ဟူ၊ ေလးမမူသည့္၊ တစ္ဆူေနမင္း၊

ေနတၳက ေဒါသ
အဓိပၸာယ္ – အနက္အဓိပၸာယ္ သီးျခင္း မရွိဘဲ ကာရန္ျဖစ္႐ံု၊ ျပည့္႐ံု ထည့္ထားျခင္း
ဥပမာဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္၊ ေဘးလက္ထက္က၊
အေၾကာင္းအရင္း – “ေဘာင္” ဆိုတဲ့ အကၡရာဟာ သီးျခား အဓိပၸာယ္ မရွိဘဲ ပုဒ္ကာရန္ ျပည့္႐ံု ထည့္ထားတယ္။
ေျဖနည္းဘိုးမွစဥ္ဆက္၊ ေဘးလက္ထက္က၊
အထက္က ျပထားတဲ့ ပုဒ္မွာ “ေဘာင္” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ပဒ ပူရဏ လို႔ေခၚပါတယ္။ ဝါစာသိလိ႒ လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။

ေဒါသမကင္းေသာ စာ (၂)

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပိုင္း (၁) မွာ ေဒါသ အမ်ဳိးအစားထဲက အေရးအသား ရွင္းလင္းမႈနဲ႔ က်စ္လစ္မႈအပိုင္းကို ရွင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ မဖတ္ရေသးသူမ်ား ဒီမွာ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ စာတစ္ေစာင္ ေပတစ္ေျပာင္ ငါဟဲ့ နင္ဟဲ့ ဆိုၿပီး လက္ခေမာင္းခပ္ ေရးၾကေတာ့မယ္ဆိုရင္ ရွင္းလင္းတဲ့ က်စ္လစ္တဲ့ အေရးအသားေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုတာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ အႏွစ္သာရပိုင္းကို သိႏိုင္မယ္။ ေတြးႏိုင္မယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မ႐ႈပ္႐ႈပ္ေအာင္ ေရးတတ္ၾကတယ္။ သူမ်ား နားမလည္ေအာင္ ေရးႏိုင္မွ အဆင့္ျမင့္တယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က် အင္မတန္ ႐ွည္လ်ား ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ စာေၾကာင္းေတြနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ စာေပလက္ရာကို ကိုယ္ထင္ျပၾကတယ္။ စာေၾကာင္းေရ ၅ ေၾကာင္းေလာက္ ဖတ္ၿပီးမွ ဝါက် တစ္ေၾကာင္းရတယ္။ ဒီေတာ့ စာဖတ္သူ အေနနဲ႔ အဲဒီေလာက္ ရွည္တဲ့ ဝါက်ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္ေအာင္ ဖြင့္ဆုိဖို႔ဆိုတာ အေတာ္ေလးကို ခဲယဥ္းသြားၿပီ။ အေရးအသား ရွင္းလင္းရမယ့္အျပင္ ေျပျပစ္ဖုိ႔ပါ လိုလာၿပီ။ ဆရာႀကီး ေရႊဥေဒါင္းရဲ႕ စာေတြလုိေပါ႔။ စာေၾကာင္းေရ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ေၾကာင္းေလာက္ ၿပီးမွ ဝါက် တစ္ခု ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူရဲ႕ စာေၾကာင္းကို အဆံုးထိ ဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ ဘာဆုိလိုသလဲ ဆိုတာ တန္းသိႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို ေရးႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာလည္း အေတာ္ေလးကိုမွ မလြယ္ပဲကိုး။

ဒီပို႔စ္ထဲမွာ က်ေနာ္ အေနနဲ႔ စာေပ အေရးအသားမွာ လိုအပ္တဲ့ ေျပျပစ္မႈအပိုင္းနဲ႔ လိုက္ဖက္ညီမႈ အပိုင္းနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အျပစ္အနာေတြကို ေဝဖန္ ခြဲျပခ်င္ပါတယ္။ အေရးအဖြဲ႕ ေျပျပစ္မႈ ဆိုတာ အဖုအထစ္ အေကြ႕အေကာက္ မရွိဘဲ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ရွိျခင္းကုိ ဆိုလိုတာပါ။ ဝါက် တစ္ခုကို ဖတ္လိုက္တဲ့အခါ စာဖတ္သူရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ေထာင့္မေနဘဲ ေရွာေရွာရွဴရွဴ ဝါက်ဆံုးတဲ့အထိ ေရာက္သြားရင္ အေရးအဖြဲ႕ ေျပျပစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အေရးအဖြဲ႕ လိုက္ဖက္မႈ ဆိုတာကေတာ့ ဝါက်မွာ ကိုယ္ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ကိုယ္သံုးႏႈန္းထားတဲ့ စကားလံုးေတြ လိုက္ေလ်ာညီရွိျခင္းကို ေခၚပါတယ္။ ဥပမာ ရွင္ဘုရင္ရဲ႕ ေျပာစကားေတြဟာ နန္းတြင္းသံုးစကား၊ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ စကားမ်ဳိးေတြ ျဖစ္မွ သင့္ေလ်ာ္သလို ပုဂံေခတ္အေၾကာင္း ေျပာေနကာမွ အင္တာနက္ႀကီး ပါလာျပန္ရင္လည္း ေနရာမက်ျပန္ဘူး။ အဲဒီလို အေၾကာင္းအရာနဲ႔ အသံုးအႏႈန္း လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိလို႔ ျဖစ္လာရတဲ့ အျပစ္အနာ ေဒါသေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။

ကဲ က်ေနာ္တို႔ အေရးအသား ေျပျပစ္မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဒါသေတြ အေၾကာင္း အရင္ ၾကည့္ၾကရေအာင္။

အေရးအဖြဲ႕ ေျပျပစ္ေအာင္ ဖြဲ႕တဲ့အခါမွာ ေရွ႕ေနာက္ စကားစဥ္ လိုက္ဖက္ေအာင္ ဖြဲ႕ျခင္းဟာလည္း လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ “ထိုေရာကာလ၊ ထုိခဏ၌၊ ထုိမွ်ရပ္ဝန္း၊ ထိုရဟန္းတို႔” ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕ကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ထို … ထုိ … ထို ဆိုတဲ့ စကားစဥ္မပ်က္ေအာင္ သံုးထားတာေၾကာင့္ ေျပျပစ္မႈ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ “ထိုေရာကာလ၊ ထုိခဏ၌၊ ထိုမွ်ရပ္ဝန္း၊ ဤရဟန္းတို႔” လို႔ ေရးလိုက္ရင္ေတာ့ စကားစဥ္ ပ်က္သြားတာေၾကာင့္ အစဥ္ပ်က္အျပစ္ – ဝါက် ဘဂၢရီတိ ေဒါသ သင့္တယ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီလိုပဲ ဝါက်ဖြဲ႕ရာမွာ ဝိဘတ္ေတြ အစဥ္ညီၫြတ္ေအာင္ ဖြဲ႕တာကလည္း ေျပျပစ္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ပါပဲ။ ဝါက်တစ္ခုထဲမွာ “အမိ၌ အဖ၌ ဘိုးဘြား၌” လို႔ ဝိဘတ္စဥ္ ညီၫြတ္ေအာင္ ဖြဲ႕ရင္ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ရွိေနေပမယ့္ “အမိ၌ အဖအား ဘိုးဘြားကို” လို႔ ဝိဘတ္အစဥ္ဖ်က္ၿပီး ဖြဲ႕ရင္ေတာ့ မညီၫြတ္ေတာ့ဘဲ ဝိဘတ္အစဥ္ပ်က္ေသာ အျပစ္ – ဝါက်တၳဘဂၢရီတိေဒါသ သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေအာက္က ဝါက်ႏွစ္ေၾကာင္းကို ယွဥ္ၾကည့္ပါ။
၁။ ဆရာသည္ ရွည္သြယ္ေသာ အရပ္၊ ညိဳေမာင္းေသာ အသားအေရ၊ ရႊင္ခ်ဳိေသာ မ်က္ႏွာတို႔ျဖင့္ က်က္သေရ ရွိလွသည္။
၂။ ဆရာသည္ အရပ္ရွည္ရွည္ ညိဳေမာင္းသည့္ အသားအေရႏွင့္ မ်က္ႏွာကလည္း ရႊင္ခ်ဳိၿပီး က်က္သေရ ရွိလွသည္။
ဒီ ဝါက်ႏွစ္ခုဟာ အေၾကာင္းအရာခ်င္း အတူတူ ျဖစ္ေပမယ့္ ပထမ ဝါက်က ပိုၿပီး ေျပျပစ္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွာပါတယ္။

အေရးအဖြဲ႕ ေျပျပစ္ဖို႔အတြက္ နားဝင္မခ်ဳိတဲ့ အသံၾကမ္းေတြကို ေရွာင္ဖို႔လည္း အလကၤာက်မ္းမ်ားက ၫႊန္းဆိုထားပါေသးတယ္။ အရြတ္အဖတ္ခက္တဲ့ အသံၾကမ္းေတြပါရင္ အသံၾကမ္းအျပစ္ – ဗႏၶဖ႐ုသေဒါသ သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ “ခက္ခက္ခဲခဲ တြက္ခ်က္၍ ကုတ္ကုတ္ျခစ္ျခစ္ လုပ္လ်က္” ဆိုတဲ့ အေရးအသားမ်ဳိးမွာ အရြတ္အဖတ္ ခက္တဲ့ အေျပျပစ္တဲ့ သေဘာကို ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။

အေၾကာင္းအရပ္ တစ္ခုကို အထူးျပဳဖို႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ လုိက္ဖက္တဲ့ ဝိေသသနမ်ဳိး ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ “အရပ္ ဆယ္မ်က္ႏွာလံုး ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ဆီးမီးခြက္ငယ္” မွာလို ဆီးမီးခြက္ငယ္မွာ ရွိသင့္တဲ့ ဂုဏ္ထက္ အမ်ားႀကီး ပိုလြန္ၿပီး ဖြဲ႕ရင္ ဂုဏ္လြန္အျပစ္ – အဓ်တၳေဒါသ သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီလိုပဲ၊ “ကႀကီး ခေခြး မွန္ေအာင္ ေရးတတ္ေသာ ပညာရွိႀကီး” မွာလို ပညာရွိႀကီးမွာ ရွိသင့္တဲ့ ဂုဏ္ထက္ အမ်ားႀကီး ယုတ္နိမ့္ေအာင္ ဖြဲ႕ထားရင္လည္း ဂုဏ္ယုတ္အျပစ္ – ဟီနတၳကေဒါသ သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝိေသသန ျပဳခံရတဲ့ အရာထက္ မျမင့္လြန္း မနိမ့္လြန္းတဲ့ လိုက္ဖက္တဲ့ အထူးျပဳမႈမ်ဳိးသာ သင့္ေလ်ာ္ပါလိမ့္မယ္။

လွည္းဦး၌ ပစ္ထားေသာ ေရႊဖ႐ံုသီးဖတ္ကို က်ီးခ်ီသြားရာ လွည္းပါ ကပ္ပါသြားသည္” မွာလို အလြန္အကၽြံ ေရးဖြဲ႕ရင္လည္း စကားလြန္အျပစ္ – အတိဝုတၳေဒါသ သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ လုိက္ဖက္႐ံုေလာက္ပဲ ဖြဲ႕ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး “အေနာက္က ေနထြက္၏” လို ေနရာေဒသ ဆန္႔က်င္မႈ၊ “ေဆာင္းတြင္းမွာ ေတာင္ေလလာ၏” လို အခ်ိန္ကာလ ဆန္႔က်င္မႈ၊ “သားကို အေဖက ႐ိုေသရမည္” လို ေလာကဆန္႔က်င္မႈ၊ “မီးသည္ ေအး၏” လို ယုတၱိမရွိမႈ၊ “ဒါနသီလျပဳရင္ ကုသိုလ္မရ” လို စာေပက်မ္းဂန္နဲ႔ ဆန္႔က်င္မႈေတြ ပါလာခဲ့ရင္ ျဖစ္႐ိုးဆန္႔က်င္အျပစ္ – ဝိေရာဓိေဒါသ သင့္ပါတယ္။

႐ိုင္းပ်ေသာ အေျပာအဆို အေရးအသားေတြ ဖြဲ႕ဆို ေရးသားထားရင္ စကား႐ိုင္းအျပစ္ – ဝါက်ကမၼေဒါသ သင့္ပါတယ္။

ေရွးသီခ်င္းႀကီး တစ္ပုဒ္မွာ “ဥေသွ်ာင္က်င္-ငယ္ေလး” လို႔ ဆိုရမယ့္အစား “ဥေသွ်ာင္-က်င္ငယ္ေလး” လို႔ ဆုိမိတဲ့အတြက္ “က်င္ငယ္” ဆိုတဲ့ အနက္႐ိုင္း ထြက္တာေၾကာင့္ အနက္႐ိုင္းအျပစ္ – ဝါက်တၳ ကမၼေဒါသ သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ” လို႔ ဆိုရမယ့္အစား “ဘုရား၊ သံဃာ၊ တရား” လို႔ ဆို႐ိုးဆိုစဥ္ ဖ်က္ၿပီး ဆိုခဲ့ရင္ ဆုိ႐ိုးဆုိစဥ္ပ်က္အျပစ္ – ကမစၥဳတေဒါသ သင့္ပါတယ္။

အသက္ကိုပင္ စြန္႔ရန္ ဝန္မေလးပါလ်က္ သူခိုး ခိုးခံရ၍ တုန္လႈပ္သည္” မွာလို ေရွ႕ေနာက္ မညီမၫြတ္ ဖြဲ႕ရင္ ယုတၱိမဲ့အျပစ္ – ၾသစိတ်ဟီနေဒါသ သင့္တယ္လို႔ ဆုိပါေသးတယ္။

အထက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ အျပစ္အနာ ေဒါသေတြကို ေလ့လာၿပီး သေဘာေပါက္ ေရွာင္ႏိုင္ရွားႏိုင္ ဂ႐ုစုိက္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ မိမိရဲ႕ အေရးအသား အဖြဲ႕အႏြဲ႕တုိင္းဟာ ရွင္းလင္းမႈ၊ က်စ္လစ္မႈ၊ ေျပျပစ္မႈ၊ လိုက္ဖက္မႈ ဆိုတဲ့ လကၡဏာေကာင္းေတြ ျပည့္စံုတဲ့ အသီးအပြင့္ ရလဒ္ေကာင္းေတြကို ခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ တျခားသူ ေရးထားတဲ့ စာေတြကို အကဲျဖတ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း ဒီနည္းနာေတြဟာ တနည္းတဖံု အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အထက္က ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဒါသအျပစ္ေတြကို ေရွာင္ရွားၿပီး လက္ေတြ႕က်က် အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ ဒီပုိ႔စ္ေလးဟာ အဖိုးတန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

ေဒါသမကင္းေသာ စာ

ေဒါသ ဆိုတာ အျပစ္အနာကို ေခၚပါတယ္။ ေဒါသသင့္တဲ့ စာ ဆိုတာကေတာ့ အျပစ္အနာ မကင္းတဲ့ စာေပါ႔။ အျပစ္အနာကို သိလို႔ ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္မယ္၊ ေရွာင္ရွားႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ေဒါသကင္းတဲ့ စာ ရလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆို က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဒါသေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာကို သိဖို႔ လိုလာတာေပါ႔။ ေဒါသေတြအေၾကာင္းကို အလကၤာက်မ္းေတြမွာ အက်ယ္တဝ့ံ ေရးထားပါတယ္။ အလကၤာက်မ္း အမ်ားစုရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာ မူလဘူတ က်မ္းကေတာ့ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာႏိုင္ငံ) က အရွင္သဃၤရကၡိတမဟာသာမိမေထရ္ ပါဠိလို ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ သုေဗာဓာလကၤာရက်မ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီက်မ္းဟာ ပုဂံေခတ္ေလာက္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိလာၿပီး ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္က ျပန္ဆိုေရးသားခဲ့ၾကတယ္။

စာဖတ္သူ တခ်ဳိ႕ဟာ ျမန္မာစာေပနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပို႔စ္ေတြကို ဖတ္ရမွာ အင္မတန္မွ ပ်င္းရိၾကတာ က်ေနာ္ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ဒီပို႔စ္ကို ေရးမွ ျဖစ္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေရးကိုေရးရသလဲ ဆိုတာ သိရေအာင္ က်ေနာ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ခ်ျပမွ ျဖစ္မယ္။ အႀကီးမားဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စာေရးသူေတြ အျပစ္ကင္းတဲ့ စာျဖစ္ဖို႔ အျပစ္ေတြကို သိေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ရည္ရြယ္ခ်က္က စာဖတ္သူေတြ အတြက္ပါ။ ဒီစာကို ဖတ္ရတာ ေထာက္ေနတယ္လို႔ သိတယ္။ အျပစ္အနာ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ ေထာက္ေနသလဲ မေဝခြဲတတ္ဘူး။ အနာမသိ ေဆးမရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ အနာသိမွ ျဖစ္မယ္။ ဒီပို႔စ္ကို ဖတ္ၿပီး အျပစ္အနာေတြ ရွာတတ္လာေစခ်င္တယ္။ ဒါမွ ေဝဖန္ႏိုင္မယ္။ အၾကံျပဳႏိုင္မယ္။ ေဝဖန္၊ အၾကံျပဳႏိုင္မွ စာေကာင္းေတြ ထြက္လာမယ္။ တိုးတက္တဲ့ အေရးအသားေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ေရးတဲ့သူေကာ၊ ဖတ္တဲ့သူပါ အက်ဳိးရွိေစခ်င္တယ္။ စာဖတ္သူဟာ ကိုယ္တုိင္လည္း စာေရးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အတုိင္းထက္အလြန္ေပါ႔။ အက်ဳိးရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ က်ေနာ္ တတ္လို႔ ေရးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သိေတာ့ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ယူဆမိလို႔ ေရးသားမွ်ေဝတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ ေျပာစရာ ရွိတာက ပါဠိနာမည္ေတြေၾကာင့္ အခက္မေတြ႕ေစခ်င္ပါဘူး။ ေက်ာ္ဖတ္သြားလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဝါက်ရဲ႕ ေဒါသကို ျပတဲ့အခါမွာ ႏွစ္ပိုင္း ခြဲၿပီး ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။
တစ္ပိုင္းက အေရးအဖြဲ႕ ရွင္းလင္းမႈနဲ႔ က်စ္လစ္မႈ အပိုင္း နဲ႔
ေနာက္တစ္ပိုင္းက အေရးအဖြဲ႕ ေျပျပစ္မႈနဲ႔ လိုက္ဖက္မႈ အပိုင္း ပါ။

စကားသံုးႏႈန္းတဲ့အခါမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ အနက္ႏွစ္မ်ဳိး ထြက္ေအာင္ မသံုးရပါဘူး။ ဒီလိုဆို အဓိပၸာယ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဘယ္ထြက္ေတာ့မလဲ။ “ေတာင္” ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ေတာင္အရပ္လို႔ အဓိပၸာယ္ထြက္သလုိပဲ ေတာင္ကုန္းလို႔လည္း ယူဆလို႔ ရေနပါတယ္။ ဒါဆို “ေတာင္ဆီသို႔ ေမွ်ာ္ေငးေနမိပါသည္” ဆိုတဲ့ ဝါက်ကို ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္မလဲ။ စကား အဆက္အစပ္ မျပည့္စံုရင္ အဓိပၸာယ္လည္း ေဝဝါးသြားပါတယ္။ ဒီလို အဓိပၸာယ္ ႏွစ္မ်ဳိးထြက္တာေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျပစ္ – ဝိ႐ုဒၶတၳႏၲရေဒါသ သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အသိခက္တဲ့ စကားမ်ဳိးကုိ သံုးရင္လည္း မရွင္းမလင္း ျဖစ္တာမို႔ စကားခက္အျပစ္ – ကိလိဠေဒါသ သင့္ပါတယ္။ “ေနထြက္လုၿပီ” လို႔ ေရးရင္ လူတိုင္း သိႏိုင္ေပမယ့္ “ျပဘကၤ႐ု၊ ဖန္ေနနန္းလည္း ေပၚထြန္းလုၿပီ” လို႔ ေရးလုိက္ျခင္း အားျဖင့္ ဘာဆိုလိုမွန္း မသိဘဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ထည့္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းျပစကားကုိ မထည့္ဘဲ ထားရင္လည္း မရွင္းမလင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ “ညအခါ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာလံုး ေဖြးေဖြးျဖဴလ်က္ ရွိ၏” လို႔ ေရးရင္ ဘာေၾကာင့္ ျဖဴမွန္းမသိႏိုင္တာေၾကာင့္ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ရတယ္။ စကားလုိအျပစ္ – ေနယ်ေဒါသ လို႔ ေခၚပါတယ္။ “ညအခါ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာလံုး လေရာင္ေၾကာင့္ ေဖြးေဖြးျဖဴလ်က္ ရွိ၏” လို႔ ေရးရင္ “လေရာင္ေၾကာင့္” ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပစကားေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သြားေစပါတယ္။

အဲဒီလိုပဲ ထည့္သင့္တဲ့ အထူးျပဳစကားကို မထည့္ဘဲ ထားရင္လည္း မရွင္းမလင္း ျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ ဂုဏ္ထူးလိုအျပစ္ – ဝိေသသနေပကၡေဒါသ သင့္ပါတယ္။ “မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၏” လို႔ ေရးရင္ ဘာမွ မထူးတဲ့အျပင္ “မ်က္စိျဖင့္” က ပိုေနသလိုပါပဲ။ “ခ်စ္ေသာ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္၏” လို႔ ေရးရင္ေတာ့ “မ်က္စိျဖင့္” က အပိုမျဖစ္တဲ့အျပင္ “ခ်စ္ေသာ” ဆိုတဲ့ အထူးျပဳေၾကာင့္ ဆိုလိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ ပိုရွင္းသြားတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

သာယာ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ၿမိဳ႕၏ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေနသည္” ဆိုတဲ့ ဝါက်မွာ ၿမိဳ႕က သာယာ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ ေကာင္းတာလား၊ ရပ္ကြက္က ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ ေကာင္းတာလား။ အဲဒီလို ဝါက်ဖြဲ႕ရာမွာ စပ္သင့္တဲ့ ပုဒ္ခ်င္း နီးနီးကပ္ကပ္ မထားရင္ ပုဒ္ထား႐ႈပ္အျပစ္ – ဗ်ာကိဏၰေဒါသ သင့္ပါတယ္။

ဝါက်တြင္းပုဒ္ေတြ ေရွ႕ေနာက္ ထားရာမွာလည္း အဆက္အစပ္မွန္မွန္ ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ “ေခြးႏွင့္ဆိတ္သည္ ျမက္ႏွင့္ အမဲသားကို အသီးသီး စားၾက၏” ဆိုတဲ့ ဝါက်မွာ ေခြးက ျမက္ကုိစားၿပီး ဆိတ္က အမဲသားကို စားတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီလို အေရွ႕အေနာက္ အစီအစဥ္ အစပ္အဟပ္ ပ်က္ရင္ ဟပ္စဥ္ပ်က္အျပစ္ – အပကၠမေဒါသ လို႔ ေခၚပါတယ္။

ဝါက်ရဲ႕ အနက္ကိုလည္း တစ္မ်ဳိးထက္ ပိုမထြက္ေအာင္ ဖြဲ႕ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ “ေခြးျဖဴ ေတာ မတိုးဝံ့” ဆိုတဲ့ စကားပံု ဝါက်ကိုပဲ ၾကည့္ပါ။ စကားတစ္လံုးခ်င္းစီ အေနနဲ႔ ရွင္းျပစရာ မလိုေပမယ့္ ဝါက်ထဲ ထည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေခြးက ျဖဴ (ဆူးရွိတဲ့ အေကာင္)ေတြထဲ မတိုးဝံ့တာလား၊ ေခြးျဖဴက ေတာထဲ မတိုးဝံ့တာလားလို႔ ေတြးစရာ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီအျဖစ္မ်ဳိးကို ယံုမွားဖြယ္ရွိအျပစ္ – သ သံသယေဒါသ လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီျပႆနာမ်ဳိးမွာ “ျဖဴေတာထဲ ေခြးမတိုးဝ့ံ” ဆိုသလို ပုဒ္အထားအသို ေျပာင္းဖြဲ႕လိုက္ရင္ပဲ အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းသြားပါတယ္။

ေလေဘာလံုးကို ကိုင္ေျမႇာက္လ်က္” ဆိုတဲ့ စကားမွာ “ေဘာလံုး” ဟာ “ေလ”မပါဘဲ သီးသန္႔ ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ အျပင္ “ေလ” နဲ႔ တြဲသံုးလည္း ဘာမွ မထူးျခားတာေၾကာင့္ အပိုစာလံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ စကားသံုးႏႈန္းရာမွာ အနက္အဓိပၸာယ္ အထူးမရွိဘဲ အပိုထည့္ထားတဲ့ စကားမ်ဳိးပါရင္ အနက္မဲ့အျပစ္ – အနတၱေဒါသ လို႔ ေခၚပါတယ္။ စကားပိုေနတဲ့အတြက္ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ဝါက်ဖြဲ႕ရာမွာ စကားတူ၊ အနက္တူေတြ ထပ္ေနရင္လည္း အနက္ထပ္အျပစ္ – ဧကတၳေဒါသ လို႔ ေခၚပါတယ္။ စကားထပ္ေနတာေၾကာင့္ က်စ္လ်စ္မႈ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ “စာသင္ၾကားရာ စာသင္ေက်ာင္း” မွာလို အနက္အဓိပၸာယ္တူ စကားေတြ ထပ္သံုးရင္ ဒီ အျပစ္ သင့္ပါတယ္။

ေဒါသ အျပစ္ေတြကို ျမင္ၿပီး ေရွာင္ႏိုင္ ရွားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လိုက္နာ သီကံုးႏိုင္ရင္ ႐ိုးရွင္းက်စ္လ်စ္ၿပီး ဖတ္ရလြယ္ကူတဲ့ စာေပ အေရးအသားမ်ဳိးေတြ ပိုင္ဆိုင္လာႏိုင္ပါတယ္။ အလကၤာက်မ္းႀကီးေတြမွာ ခန္႔ခန္႔ညားညား ေရးသားထားတာက တစ္ေၾကာင္း၊ ပါဠိနာမည္ေတြ ျမင္႐ံုနဲ႔ မဖတ္ခ်င္တာက တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီေဒါသေတြအေၾကာင္းကို ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ သိဖုိ႔ မလြယ္ကူခဲ့ပါဘူး။ ဆရာ ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ေရးတဲ့ စကား၊ စာ၊ အလကၤာ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ပံုမွန္လူတစ္ေယာက္ ဖတ္မွတ္ႏိုင္တဲ့ အေရးအသားနဲ႔ ရွင္းျပထားတာ ေတြ႕ရလို႔ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ျပန္လည္ စီကံုးၿပီး အသိပညာ မွ်ေဝျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းနာေတြကို စနစ္တက် ေလ့လာၿပီး လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ စာ အေရးအသားပိုင္း နည္းလမ္းေကာင္းေတြ အျဖစ္နဲ႔ အမ်ားႀကီး အသံုးတည့္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ေနာက္မွ အေရးအဖြဲ႕ ေျပျပစ္မႈနဲ႔ လိုက္ဖက္မႈ အပိုင္းကို ဆက္ေဆြးေႏြးပါ႔မယ္။

(ဆက္ရန္)

သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ေယာက္ဖတို႔ေရ …

က်ေနာ္တို႔ သိပ္ကိုခင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ေခၚၾကတဲ့အခါမွာ ေယာက္ဖေရလို႔ ေခၚတယ္။ တခ်ဳိ႕က် ႏွမေခ်ာေလး ရွိလို႔ေပါ႔။ တခ်ဳိ႕က် မရွိေပမယ့္ ေခၚရတာ ခံတြင္းေတြ႕သလုိပဲ။ တကယ္တမ္း ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေခၚၾကပံုခ်င္း မတူၾကဘူး။ တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ တျခားသူေတြက တစ္မ်ဳိးစီ ေခၚၾကတယ္ေလ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆက္ဆံရာမွာ “ဘယ္သူေရ”၊ “ဘယ္ဝါေရ” ဆိုၿပီး ရည္ၫႊန္းေခၚတဲ့ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို စကားလံုးေတြကို ပါဠိလို အာလပန လို႔ ေခၚတယ္။ အာလုပ္စကားလို႔ ျမန္မာမႈ ျပဳထားၾကတယ္။ ဘာသာေဗဒက Address Term လို႔ ေခၚပါတယ္။

လူတိုင္းလူတုိင္း ေန႔တုိင္းလိုလို အာလုပ္စကားေတြ သံုးၿပီး ဆက္ဆံေနၾကတာကို ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ေခၚတဲ့အခါမွာ သံုးတဲ့ အာလုပ္စကားကို ၾကည့္ရင္ ေနာက္ကြယ္မွာ အင္မတန္ သိမ္ေမြ႕တဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရး သေဘာတရားေတြ ထင္ဟပ္ေနတဲ့အတြက္ အင္မတန္မွ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္ၾကည့္လိုက္ေလ။ အေဖလုပ္တဲ့သူကို သားသမီးေတြက အေဖ၊ ေဖေဖ၊ ဒယ္ဒီ၊ ပါပါး၊ ေဖႀကီး လို႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခၚၾကတယ္။ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ စိတ္လိုလက္ရ စကားေျပာရင္ သယ္ရင္း ဆိုၿပီးေခၚတယ္။ စိတ္ဆိုးရင္ေတာ့ ဟဲ့ေကာင္ တဲ့။ ဒီထက္ ပိုတင္လာရင္ေတာ့ ေသနာ ဆိုၿပီး အာလုပ္ေခၚတယ္။ ဒီေတာ့ အာလုပ္ကို မူတည္ၿပီး ေျပာတဲ့လူရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကို သိႏုိင္သလို ေျပာသူႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ခင္မင္မႈ အတုိင္းအတာကိုလည္း မွန္းဆႏိုင္တာေပါ႔။

အာလုပ္စကားတစ္ခြန္းဟာ ေခၚသူနဲ႔ အေခၚခံသူေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္ အေနအထား၊ လူမႈအဆင့္အတန္း အေျခအေန၊ ရင္းႏွီးမႈ အတုိင္းအတာ၊ က်ားမ ကြဲျပားမႈ၊ ေခၚသူက အေခၚခံရသူ အေပၚ ထားတဲ့ သေဘာထား စတာေတြကို သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ေလး ထင္ဟပ္ျပေနပါတယ္။ ျမန္မာေတြ ေန႔စဥ္ သံုးေနတဲ့ အာလုပ္စကားေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ (၁) နာမည္၊ (၂) ေဆြးမ်ဳိးစပ္ အေခၚအေဝၚ ႏွင့္ (၃) အလုပ္အကိုင္ ရာထူး အေခၚအေဝၚေတြမွာ မူတည္ၿပီး အာလုပ္ျပဳေလ့ရွိတယ္ ဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။

အေဖ၊ အေမ၊ အစ္ကို၊ အစ္မ၊ ညီ၊ ညီမ၊ သား၊ သမီး၊ အေဒၚ၊ ဦးေလး၊ တူ၊ တူမ၊ အဘိုး၊ အဘြား၊ ေျမး စသျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးစပ္ စကားေတြနဲ႔ အာလုပ္ျပဳၿပီး ေခၚေလ့ရွိတယ္။ ေဖေဖ၊ ေမႀကီး၊ ကိုကို၊ ညီညီ၊ မမ၊ သားသား၊ မီးမီး၊ ဦးဦး၊ ေဒၚေဒၚ၊ ဘိုးဘိုး၊ ဘြားဘြား၊ သားသားေလး၊ မီးႀကီး၊ မီးငယ္၊ ကိုကုိႀကီး စတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ၾကည့္ရင္ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးတဲ့ အေငြ႕အသက္ေတြ အျပည့္အဝ ပါတဲ့ အာလုပ္စကားေတြလို႔ လူတိုင္း ခံစားလုိ႔ရမွာပါ။ အေဖနဲ႔ သားက “ေဖေဖေရ” “သားေရ” လို႔ အာလုပ္ျပဳေပမယ့္ ေယာကၡမနဲ႔ သားမက္က်ေတာ့ “ေယာကၡမႀကီးေရ” “သားမက္ေလးေရ” လို႔ သံုးတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ကြယ္ရာေတာ့ ေျပာၾကမလား မသိဘူးေနာ္။ ေဆြမ်ဳိး မေတာ္စပ္ၾကေပမယ့္ ခုနက ေဆြမ်ဳိးစပ္စကားေတြကို သံုးၿပီး အာလုပ္ျပဳတတ္တဲ့ ျမန္မာဓေလ့ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္ေပၚ မူတည္ၿပီး အဘ၊ အဘိုး၊ အဘြား၊ ဦးေလး၊ အေဒၚ၊ အစ္ကို၊ အစ္မ၊ ညီေလး စတဲ့ အာလုပ္စကားေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ သေဘာကို ေဆာင္ခ်င္လို႔ သံုးၾကတယ္။ ထူးဆန္းတာ တစ္ခုက အဘြားအရြယ္ကို “အဘြား”၊ အေမအရြယ္ကို “အေမ” လို႔ ေခၚတတ္ၾကေပမယ့္ အေဖအရြယ္ကို “အေဖ” လို႔ ဘယ္သူမွ မေခၚၾကဘူးေလ။

အလုပ္အကိုင္ ရာထူး အေခၚအေဝၚနဲ႔လည္း အာလုပ္ျပဳပါေသးတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေဒါက္တာ၊ ဗိုလ္ႀကီး၊ ေရွ႕ေနႀကီး အျပင္ ဒီဂ်ီ၊ အမ္ဒီ၊ ဂ်ီအမ္၊ ေဘာစိ၊ မႉးႀကီး စသျဖင့္လည္း အာလုပ္ျပဳေလ့ရွိတယ္။ “တပည့္ေတာ္” “ဆရာေတာ္ဘုရား” စတာေတြလည္း အက်ံဳးဝင္တာေပါ႔။ အလုပ္အကိုင္ အေခၚအေဝၚေတြကို နာမည္နဲ႔တြဲၿပီး “ေဒါက္တာလွေရႊ” “ဆရာႀကီးဦးဖိုးက်ား” “ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္လြင္” “သခင္ျမ” စသျဖင့္လည္း အာလုပ္ျပဳ သံုးႏႈန္းေလ့ရွိတယ္။ နာမည္ တြဲဘက္လိုက္ရင္ပဲ အလုပ္သေဘာထက္ လူခ်င္း သိကၽြမ္း ရင္းႏွီးမႈ သေဘာကို ေရြ႕လ်ားသြားတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

အာလုပ္စကားရဲ႕ ေနာက္က တြဲေလ့ရွိတဲ့ ပစၥည္းစကားေတြကလည္း စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ ေကာင္းပါေသးတယ္။ “ေရ” “ရယ္” “ရာ” “ရ” ေတြကို အသံုးမ်ားတယ္။ “ေမာင္ေမာင္ေရ” လို႔ ေခၚရင္ ေမာင္ေမာင္က ခပ္ေဝးေဝးမွာ ေရာက္ေနလို႔ လွမ္းေခၚမွန္း သိသာတယ္။ “ရယ္” ကေတာ့ တုိင္တည္တဲ့သေဘာ၊ ေတာင္းပန္တဲ့သေဘာ၊ ေခ်ာ့ေမာ့ ေျဖသိမ့္တဲ့ သေဘာေတြ ပါဝင္ပါလိမ့္မယ္။ “ဟုတ္ပါတယ္ ကိုကိုရယ္” ဆိုတဲ့ စကားမွာ ေတာင္းပန္၊ ေခ်ာ့ေမာ့၊ ေျဖသိမ့္တဲ့ ေလသံ ပါေနပါတယ္။ “ရာ” ကေတာ့ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အားပါးတရ ေျပာတဲ့ ေလသံပါတယ္။ “ဟုတ္တာေပါ႔ ေမာင္ရင္ရာ” “လိမၼာစမ္းပါ ညီေလးရာ” ဆိုတဲ့ အသံုးေတြမွာ ရင္းႏွီးတဲ့ အေငြ႕အသက္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ေနပါတယ္။ “ရ” ကလည္း အားနဲ႔ မာန္နဲ႔ တရင္းတႏွီး ေျပာတဲ့သေဘာ ပါပါတယ္။ “ဟုတ္တယ္ ကုိရင္ေလးရ” “လုပ္ပါ႔မယ္ မမရ” ဆိုတဲ့ စကားေတြမွာ ဒီသေဘာေတြ ထင္ဟပ္ေနပါတယ္။

ေန႔တိုင္းလိုလို ေျပာဆိုေနက် စကားလံုးေတြ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လူတုိင္း သိၿပီးသား ကိစၥလို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ စနစ္တက် ေလ့လာစူးစမ္းမႈ မျပဳျဖစ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာစကား တစ္ခုမွာ မရွိမျဖစ္ မပါမျဖစ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ စနစ္တက္ စူးစမ္းေလ့လာဖို႔ သင့္တဲ့ နယ္ပယ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေဗဒ ပညာရွင္ေတြအတြက္ တကယ့္ကို ေလ့လာစရာေတြ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ အခုလို အာလုပ္စကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္တစ္ေစာင္ က်မ္းတစ္ေစာင္အေနနဲ႔ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူး မဖတ္ဖူးပါဘူး။ ရွိတာ သိတဲ့သူ ရွိရင္လည္း ၫႊန္ျပေပးပါဦးလို႔ ေျပာၾကားရင္း …

ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ၏ ‘မိန္းမေယာက်္ား ထုိစကား’ စာအုပ္မွ ကိုးကားတင္ျပသည္။

သြားလာလႈပ္ရွား …

က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကီးျပင္းၿပီး ျမန္မာေရေသာက္၊ ျမန္မာစကား ေျပာေနၾကေတာ့ တခ်ဳိ႕ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ဘာလို႔ ဒီလိုသံုးတာလဲလို႔ ေမးလာရင္ မေျဖတတ္တဲ့သူ မ်ားပါတယ္။ ခက္တာက ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ဘာလို႔ ဒီလိုသံုးတာလဲလို႔ ဘယ္သူမွ ေမးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ (သို႔) ျမန္မာစကားေျပာနဲ႔ စိမ္းေနတဲ့ သူေတြကပဲ ေမးၾကလိမ့္မယ္။ ေမးလာရင္ေကာ တိတိက်က် မေျဖႏိုင္တဲ့ သူက မ်ားပါတယ္။ ‘သြား’ နဲ႔ ‘လာ’ ဟာ ျမန္မာစကားမွာ အေျခခံက်တဲ့ လႈပ္ရွားမႈျပ ႀကိယာျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ‘သြား’ ကိုထည့္သံုးၿပီး ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ ‘လာ’ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ထည့္သံုးမလဲလို႔ အတိအက် ေမးလိုက္ရင္ ပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔ ေငးငုိင္သြားမယ္။ ‘သြား’ နဲ႔ ‘လာ’ ကို သံုးတာမ်ား ဘာခက္လို႔လဲ ဆိုၿပီး ဥပမာတခ်ဳိ႕ ရြတ္ျပၾကလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ ဘာလို႔ ‘သြား’ ကို သံုးထားသလဲလို႔ ေစ့ေစ့ေပါက္ေပါက္ ေမးလိုက္ရင္လည္း ငုတ္တုတ္ေမ့သြားတယ္။ ငါတို႔ကို အထင္ေသးလွခ်ည့္လား လို႔ ထင္တဲ့လူေတြ က်ေနာ္ ေအာက္မွာ ေရးျပမယ့္ စာေၾကာင္းေတြ ဘာကြာလဲ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ အရင္ စဥ္းစားၿပီးမွ ေနာက္ အပိုဒ္ေတြကို ဆက္ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္ေလးေတြပဲ။ လြယ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ႀကီးျပင္းရာ ေရေျမရဲ႕ မိခင္ဘာသာစကားမုိ႔လို႔ပါ။ လူမ်ဳိးျခားတစ္ေယာက္က သိခ်င္စိတ္နဲ႔ ဘာလို႔အဲဒီလို သံုးသလဲ ေမးလာရင္ ေတမိဇာတ္ ခင္းေနရဦးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိထားသင့္ သိထားထုိက္တယ္ ထင္လို႔ က်ေနာ္ ဖတ္မွတ္ထားရသမွ် ျပန္ၿပီး ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) – မိန္းမေယာက်္ားထုိစကား စာအုပ္ကေန ကိုးကားေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။ ကဲ … ေအာက္က စာေၾကာင္းေတြ ဘာကြာသလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဒီလို စာေၾကာင္းကို သံုးသလဲ ဆိုတာ သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ အလြယ္ဆံုး ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။

၁။ က်ေနာ္ ေမာင္ေမာင္ဆီ လာမယ္။
၂။ က်ေနာ္ ေမာင္ေမာင္ဆီ သြားမယ္။
၃။ ေမာင္ေမာင္ ထမင္းစားလာတယ္။
၄။ ေမာင္ေမာင္ ထမင္းစားသြားတယ္။
၅။ ညီမေလး ႀကီးလာၿပီ။
၆။ ညီမေလး ႀကီးသြားၿပီ။
( ဒီစာေၾကာင္းေတြ ဘာေၾကာင့္မွားသလဲ။ )
၇။ က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားအိမ္ သြားပါရေစ။
၈။ က်ေနာ္ဆီ ခင္ဗ်ား သြားႏိုင္မလား။
၉။ ခင္ဗ်ား သူငယ္ခ်င္းအိမ္ကို လာမလို႔။

ျမန္မာစကား ေျပာတဲ့အခါမွာ ‘သြား’ နဲ႔ ‘လာ’ ကို ကေလးကအစ မွန္ေအာင္ သံုးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေ၀ဖန္ျပတတ္ဖို႔ ခက္တယ္။ ‘သြား’ နဲ႔ ‘လာ’ ဟာ လားရာဘက္ခ်င္း ဆန္႔က်င္တဲ့ သေဘာ ေဆာင္တယ္လို႔ ေယဘုယ် ေျပာလို႔ ရေပမယ့္ အတိအက်ေတာ့ မဟုတ္ျပန္ဘူး။ ဥပမာ ‘စားသြားတယ္’ နဲ႔ ‘စားလာတယ္’ မွာ လားရာ ဆန္႔က်င္တဲ့ သေဘာ မပါပါဘူး။ ‘သြား’ နဲ႔ ‘လာ’ ရဲ႕ သေဘာကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ စာေၾကာင္းထဲမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနတဲ့ လူေတြကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရင္ ဆက္စပ္ေလ့လာရတာ ပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ စကားေျပာတဲ့အခါမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္တဲ့ သူေတြကို သံုးမ်ဳိး ခြဲျခား သက္မွတ္လို႔ ရတယ္။ ေျပာသူ၊ နာသူ နဲ႔ အျခားသူ ေပါ႔။ ေမာင္ေမာင္က ေဇာ္ေဇာ္ကို ထြန္းထြန္းအေၾကာင္း ေျပာေနတယ္ဆိုရင္ ေမာင္ေမာင္က ေျပာသူ၊ ေဇာ္ေဇာ္က နာသူ၊ ထြန္းထြန္းက အျခားသူေပါ႔။ ‘သြား’ နဲ႔ ‘လာ’ ရဲ႕ အသံုးဟာ (ေျပာသူ – နာသူ – အျခားသူ) ဆက္သြယ္မႈေပၚ အေျခတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားတယ္။

ေျပာစကားထဲက အေၾကာင္းအရာဟာ ေျပာသူ နဲ႔ နာသူ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို ေျပာတယ္ဆိုရင္ ‘လာ’ ကို သံုးပါတယ္။ ဥပမာ စာေၾကာင္း (၁) မွာ က်ေနာ္က ေမာင္ေမာင္နဲ႔ စကားေျပာေနတယ္လို႔ သေဘာသက္ေရာက္ပါတယ္။ စာေၾကာင္း (၃) မွာလည္း ေမာင္ေမာင္နဲ႔ စကားေျပာေနတယ္လို႔ နားလည္လိုက္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ‘က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားဆီ သြားမယ္’ ၊ ‘ခင္ဗ်ား က်ေနာ္ဆီ သြားမလား’ လုိ႔ သံုးေလ့သံုးထ မရွိပါဘူး။

ေျပာသူ၊ နာသူတို႔က အျခားသူဆီ ေရြ႕လ်ားသြားရင္ေတာ့ ‘သြား’ ကို သံုးပါတယ္။ ‘က်ေနာ္ ဆရာ၀န္ဆီ သြားမလို႔’ ၊ ‘ခင္ဗ်ားေကာ ခင္ဗ်ားဦးေလးဆီ မသြားဘူးလား’ ဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းမွာ ဆရာ၀န္ နဲ႔ ဦးေလးဟာ ေျပာသူ မဟုတ္၊ နာသူ မဟုတ္ဘဲ အျခားသူ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ စာေၾကာင္း (၂) မွာ ေမာင္ေမာင္ဟာ နာသူ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ခန္႔မွန္းလို႔ ရပါတယ္။ စာေၾကာင္း (၄) က ေမာင္ေမာင္ဟာလည္း ေျပာသူ၊ နာသူ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိႏိုင္တယ္။

ဒါေပမယ့္ အျခားသူက ေျပာသူနဲ႔ နာသူဆီ ေရြ႕လ်ားလာရင္ေတာ့ ‘လာ’ ကိုပဲ သံုးေလ့ ရွိပါတယ္။ ‘ေမာင္ေရႊ က်ေနာ္ဆီ လာလိမ့္မယ္’ ၊ ‘မူမူက ခင္ဗ်ားဆီ လာမယ္ေျပာတယ္’ စသျဖင့္ သံုးေလ့ ရွိပါတယ္။

ေျပာသူ၊ နာသူနဲ႔ အျခားသူရဲ႕ တည္ေနရာကို မူတည္ၿပီးေတာ့လည္း ‘သြား’ နဲ႔ ‘လာ’ ရဲ႕ သံုးပံုက ကြဲသြားျပန္တယ္။ ေျပာသူ မတည္ရွိတဲ့ ေနရာဆီ ေရြ႕လ်ားတဲ့သေဘာ ဆိုရင္ ‘သြား’ ကို သံုးပါတယ္။ ‘ဒီေန႔ ေရႊေရႊ ေက်ာင္းမသြားဘူး’ လို႔ ေျပာရင္ ေျပာသူဟာ ေက်ာင္းမွာ ရွိမေနတာ ေသခ်ာတယ္။ တကယ္လို႔ ေျပာသူဟာ ေက်ာင္းမွာ ရွိေနရင္ ‘ဒီေန႔ ေရႊေရႊ ေက်ာင္းမလာဘူး’ လို႔ သံုးႏႈန္းပါလိမ့္မယ္။ ေျပာသူရဲ႕ တည္ေနရာကို ေရွ႕႐ႈလာရင္ ‘လာ’ သံုးၿပီး၊ အျခားဘက္ကို ေရွ႕႐ႈရင္ေတာ့ ‘သြား’ ကို သံုးတာျဖစ္ပါတယ္။

‘က်ေနာ္ ရန္ကုန္ကို လာမယ္’ နဲ႔ ‘က်ေနာ္ ရန္ကုန္ကို သြားမယ္’ ဆိုတဲ့ အသံုးႏွစ္ခု ဘာကြာသလဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။ က်ေနာ္ ရန္ကုန္ကို လာမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ နာသူဟာ ရန္ကုန္မွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ရန္ကုန္ကို သြားမယ္ လို႔ သံုးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာသူေကာ၊ နာသူပါ ရန္ကုန္မွာ မရွိတာ ေသခ်ာတယ္။ ေျပာသူေကာ၊ နာသူပါ ေနရာေဒသ တစ္ခုမွာ မရွိေသးေပမယ့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သြားေရာက္မယ့္ အေျခအေန ရွိရင္လည္း ‘လာ’ ကို သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ‘ေရွ႕လက်ရင္ က်ေနာ္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ရွိမယ္။ ခင္ဗ်ား လာခဲ့ပါလား’ ဆိုတဲ့ အသံုးမ်ဳိးပါ။

အသံုးအရ အေလးေပးတဲ့သေဘာ ႐ိုးတိုးရိတ္တိတ္ ကြာျခားပံုကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပါ။ ‘ေက်ာ္ေက်ာ္ ခင္ဗ်ားဆီ လာလိမ့္မယ္’ လို႔ သံုးရင္ ခင္ဗ်ားဘက္ ေရွ႕႐ႈတဲ့သေဘာကို အေလးေပးသလုိ ျဖစ္သြားတယ္။ ‘ေက်ာ္ေက်ာ္ ခင္ဗ်ားဆီ သြားလိမ့္မယ္’ လို႔ သံုးလုိက္ရင္ေတာ့ ေက်ာ္ေက်ာ္ရဲ႕ ေရြ႕လ်ားမႈကို အေလးေပးလိုတဲ့ သေဘာ ေတြ႕ရတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ ခင္ဗ်ား လူႏွစ္ေယာက္မွာ ခင္ဗ်ားကို မူတည္ၿပီး ေျပာတဲ့အခါ ‘ေက်ာ္ေက်ာ္ ခင္ဗ်ားဆီ လာလိမ့္မယ္’ လို႔ သံုးၿပီး ေက်ာ္ေက်ာ္ကုိ မူတည္ၿပီး ေျပာရင္ေတာ့ ‘ေက်ာ္ေက်ာ္ ခင္ဗ်ားဆီ သြားလိမ့္မယ္’ လို႔ ေျပာင္းသံုးပါတယ္။

(ဆက္ရန္)

ျမန္မာစာေပ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား (၁)

က်ေနာ္ မန္းကို ျပန္တုန္းက အိမ္မွာ ဟိုးအရင္က ၀ယ္ထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ျပန္ဖတ္ရေအာင္ ဆိုၿပီး ရန္ကုန္ကို ယူလာခဲ့လုိက္တယ္။ ဆရာေမာင္သာႏိုး ေရးတဲ့ ျမန္မာ့စကားနဲ႔ စာေပ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ပါ။ ျပန္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေ၀မွ်ေပးခ်င္တာေတြ တအား မ်ားေနတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ ျမန္မာစာကို ခ်စ္တဲ့ လူတုိင္း သိထားသင့္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကို မွ်ေ၀ေပးမယ္လုိ႔ အခု ဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ အခန္းဆက္ေဆာင္းပါး ေရးမယ္လို႔ စိတ္ကူးလိုက္မိတယ္။ စိတ္၀င္စားၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ အနည္းဆံုး မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးလိုက္ ႏုိင္တာေပါ႔ဗ်ာ။ ဆရာေမာင္သာႏိုးရဲ႕ အာေဘာ္နဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္ ျဖစ္ေအာင္ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

သၾကၤန္ပြဲေတာ္နား နီးလာၿပီ ဆုိရင္ပဲ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အနယ္နယ္မွာ သၾကၤန္သီခ်င္းေတြ ဖြင့္လာၾကတယ္။ အခုေခတ္ေပၚ ဟစ္ေဟာ့ သီခ်င္းေတြနဲ႔ အတူ ေရာ့ခ္သီခ်င္းေတြလည္း ဖြင့္ၾကသေပါ႔ဗ်ာ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေခတ္ေရွ႕ေရာက္ေရာက္ အခုခ်ိန္ထိ မ႐ိုးမအီႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္ျမဲျဖစ္တဲ့ ေခတ္ေဟာင္းသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကေတာ့ ၾကားေနရတုန္းပါ။ ၾကားရပံုကေတာ့ “ျမနႏၵာ ေရညိဳညိဳ ရစ္ကာသန္း ေတာ့ ေရႊမန္းေတာင္ရိပ္ တူတူခိုသူ ပ်ဳိျဖဴေတြရယ္” တဲ့။ “ေတာ့” ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္က အခ်ိန္အခါ ျဖစ္တယ္။ တဲ့အခါ နဲ႔ အတူတူပါပဲ။ “မုိးကုန္ေတာ့ ေဆာင္း၀င္လာတယ္” ဆိုတာ “မုိးကုန္တဲ့အခါ ေဆာင္း၀င္လာတယ္” လို႔ ေျပာတာပါပဲ။ ဒါျဖင့္ “ျမနႏၵာ ေရညိဳညိဳ ရစ္ကာသန္းေတာ့” ဆိုေတာ့ “ျမနႏၵာ ေရညိဳညိဳ ရစ္ကာသန္းတဲ့အခါ” လို႔ အဓိပၸာယ္ ထြက္သြားေတာ့မွာေပါ႔။ “ေရညိဳညိဳ ရစ္ကာ သန္းတဲ့အခ်ိန္ခါမွ ေရႊမန္းေတာင္ရိပ္ ခိုတယ္” ဆိုေတာ့ ဘာကို ေျပာခ်င္တာလဲ။ မန္းေတာင္ကို ေရညိဳညိဳက အျမဲ ရစ္ကာသန္းေနတာပဲ။ ရစ္ကာသန္းတဲ့ အခါမွ ေတာင္ရိပ္ခိုရမယ္ ဆုိတာ အဓိပၸာယ္ သိပ္မရွိလွဘူး။ တကယ္ ျဖစ္ရမွာက “ေရညိဳညိဳ ရစ္ကာသန္း တဲ့ ေရႊမန္းေတာင္ရိပ္ …” သာ ျဖစ္တယ္။


အတိတ္တေဘာင္ ရွိတာက

အသက္ကေလးရယ္တဲ့ ရွည္ေစလို
ျမနႏၵာ ေရညိဳသန္းတဲ့ မန္းေတာင္ရိပ္ခို

ျဖစ္လို႔ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းကလည္း “ေရညိဳညိဳ ရစ္ကာသန္းတဲ့” လို႔ ဖြဲ႕ခဲ႔တာပါ။ ကိုအံ့ႀကီး ဆိုတုန္းကလည္း အဲဒီအတိုင္းပဲ ဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းေနာက္ပိုင္း အဆုိေတာ္ အသစ္ေတြ လက္ထဲ ေရာက္သြားေတာ့ အေျခအျမစ္ကို နားမလည္၊ မသိဘဲ ကိုယ္ထင္ရာ “ရစ္ကာသန္းေတာ့” လို႔ ျပင္ခ်လိုက္ေတာ့ အဓိပၸာယ္ေပ်ာက္ေရာ။ သဒၵါနည္းနဲ႔ ေျပာရရင္ နာမ၀ိေသသန ပုဒ္စုကို အူတီးအူေၾကာင္နဲ႔ ႀကိယာ၀ိေသသန ပုဒ္စု လုပ္ပစ္လိုက္တဲ့ အမွားပါ။

စေလဦးပုညရဲ႕ “ျမတ္ေလး႐ံုေတာ အစ” ခ်ီ ေတးထပ္ကို ဇာတ္မင္းသား တစ္ေယာက္က သီဆိုသြားရာမွာ “လြမ္းမတတ္ စကား၀ါ အငူမွာ” အပုိဒ္ကို “လြမ္းစရာ့ စကား၀ါ အငူမွာ” လုပ္သြားတာ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္ဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ နတ္ရွင္ေနာင္ရဲ႕ ရတုေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့သူ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီလို မမွားေလာက္ပါဘူး။

ငွက္သြင္ပ်ံႂကြ မတတ္ေသာ၀္။
ေရာက္တုိင္ တိမ္ထြတ္ ပ်ံမတတ္တည့္။
ေျခေတာ္စက္သို႔ တင္ဆက္မတတ္။
စိစစ္မတတ္ ၾကင္ေလးျမတ္သည္။

စသျဖင့္ နတ္ရွင္ေနာင္ဟာ “မတတ္” ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို သူ႔ရတုေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ သံုးေလ့ရွိတယ္။ နတ္ရွင္ေနာင္ကို ေတာ္ေတာ္ ေက်ညက္ပံုရတဲ့ ဦးပုညက ဒီအသံုးကို နတ္ရွင္ေနာင္ဆီကုိ ယူလိုက္တယ္လို႔ ယူမယ္ဆိုရင္ ယူလုိ႔ ရပါတယ္။ ဆန္းတာေတာ့ မဆန္းပါဘူး။ “လြမ္းမတတ္” ဆိုတာ ဘယ္လိုလြမ္းရမွန္းကို မတတ္စြမ္းေတာ့ဘူးလို႔ ဆုိလိုတာပဲေပါ႔။

ဆရာ ၿမိဳ႕မၿငိမ္း ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ ေနာက္ထပ္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္တဲ့ “ပ်ိဳ႕မွာတမ္း” ကို ၾကားဖူးၾကမယ္ ထင္တယ္။ ဆရာ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းက “စားစား သြားသြား ေနေန ေမာင့္အပူ ေပြသူပါရွင္” လို႔ ေရးစပ္ထားတယ္။ “ကၽြန္မမွာ စားတဲ့အခ်ိန္၊ သြားတဲ့အခ်ိန္၊ နားေနတဲ့အခ်ိန္၊ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ေမာင့္အတြက္ ပူပန္ေနရပါတယ္” လို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေန နဲ႔ ေပြ ကိုလည္း ကာရံယူထားတယ္။

ဒါကိုပဲ အခုေခတ္ လူတတ္တခ်ဳိ႕က “စားစား သြားသြား ေနေန ေမာင့္အေပၚ ေဗြမယူေပါင္ရွင့္” လုပ္ပစ္လုိက္တယ္။ “ေမာင္ ဘာစားစား၊ ဘယ္သြားသြား၊ ဘယ္နားေနေန ကၽြန္မကေတာ့ ေဗြမယူပါဘူး” လို႔ ေျပာခ်င္ပံု ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ “စားစား သြားသြား ေနေန” ဆိုတာ သီဆုိသူက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ရည္ၫႊန္းတာမို႔ အဲ့ဒီလို သံုးတာ လံုး၀ လံုး၀ မွားပါတယ္။
ဒီသီခ်င္းမွာ မိန္းကေလးက သူ႔အျဖစ္ကို ေျပာေနတာ။ မိုးညိဳရင္လည္း ေမာင့္ပဲ သတိရတယ္။ လသာရင္လည္း ေမာင့္ပဲ သတိရတယ္။ ေမာင့္ မ်က္ႏွာခ်ည္း ျမင္ေနတယ္။ စားစား သြားသြား ေနေန ေမာင့္အတြက္ ပူပန္ေနရတယ္လို႔ ေျပာေနတာပါ။ စားသူ၊ သြားသူ၊ ေနသူက မိန္းကေလး၊ ေမာင္မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ အဆက္အစပ္အရ သိႏိုင္တယ္။

ေနာက္ၿပီး “ေပြ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးက ဒီေနရာမွာ ေသာကေပြတယ္ လို႔ အဓိပၸာယ္ ယူထားတယ္။ သေဘာက ပူပန္တယ္ေပါ႔။ စိုးေႏွာင့္ဗ်ာေပြ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းစာသားလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါကိုပဲ “ေပြ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ညႇာေပြတယ္ လို႔ ယူဆသြားသလား မသိဘူး။ ေခတ္အေခၚ ေစာ္ေပြတယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ မိန္းကေလးနဲ႔ မသင့္ေလ်ာ္ဘူး ဆုိၿပီး ဉာဏ္ႀကီးရွင္တို႔က ျပင္လိုက္ပံု ရတယ္။

(ဆက္ရန္)