ငါ ဘယ္သူလဲ

တခ်ဳိ႕ သိတယ္။
တခ်ဳိ႕ မသိဘူး။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္ သိမယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္မွလည္း သိမယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္မွ သိခ်င္မယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္မွလည္း သိခ်င္မယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္လား မသိဘူး။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္လား သိတယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္လား သိခ်င္မယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္လား သိခ်င္မွ သိမယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္လား သိခ်င္မွလည္း သိမယ္။
တခ်ဳိ႕ မသိခ်င္ဘူးဆုိတာ သိတယ္။
တခ်ဳိ႕ မသိခ်င္ဘူးဆိုတာ သိခ်င္မွ သိမယ္။
တခ်ဳိ႕ မသိခ်င္ဘူးဆိုတာ သိခ်င္မွလည္း သိမယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္လား၊ မသိခ်င္လား ဆိုတာ သိတယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္လား မသိခ်င္လား ဆိုတာ မသိဘူး။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္လား မသိခ်င္လား ဆိုတာ သိခ်င္တယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္လား မသိခ်င္လား ဆိုတာ မသိခ်င္ေတာ့ဘူး။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္ခ်င္ မသိခ်င္ခ်င္ သိတယ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္ခ်င္ မသိခ်င္ခ်င္ မသိဘူး။
တခ်ဳိ႕ သိသိမသိသိ သိခ်င္တယ္။
တခ်ဳိ႕ သိသိမသိသိ မသိခ်င္ဘူး။
တခ်ဳိ႕ သိတာလည္းမဟုတ္၊ မသိတာလည္းမဟုတ္။
တခ်ဳိ႕ သိခ်င္တာလည္းမဟုတ္၊ မသိခ်င္တာလည္း မဟုတ္။
တခ်ဳိ႕ေတာ့ ဒီစာေတြ ဖတ္ၿပီး ဘာမွကို သိခ်င္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
သိလား မသိလား မသိခ်င္ေတာ့သလို၊ သိခ်င္လား မသိခ်င္လားလည္း မသိေတာ့ဘူး။

4 Replies to “ငါ ဘယ္သူလဲ”

  1. ျမတ္စြာျဖား ..ကိုပီေကရယ္….
    ဖတ္ျပီးေတာ့ သိခ်င္လား မသိခ်င္လားေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *