လောကမှာ ကတ်သီးကတ်သပ် ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော်က ကပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ ပီကေက သူ့ဖာသာ မကပ်ပါဘူး။ သူ့ကို တစ်ခုခုက လာကပ်လို့ နေမှာပေါ့။

စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ား ( မွ်၊ မဆို )

14 December 2007

အသံုးအႏႈန္း အစဥ္အလာအရ ဆိုလွ်င္ `မည္သည္´ `မည္သူ´ တို႔ကို `မွ်´ ႏွင့္တြဲလွ်င္ ဆိုင္ရာႀကိယာ၌ `´ ထည့္၍ သံုးတတ္ၾကသည္။
ပံုစံမ်ားမွာ -
မည္သူကိုမွ် မေျပာၾကႏွင့္။
မည္သည့္ လက္ထက္တြင္မွ် မၾကားစဖူး။
မည္သည့္အခါမွ် တိမ္းေစာင္းျခင္းမရွိ။
မည္သူမွ် မေအာင္ျမင္။
မည္သည့္ဆရာထံသုိ႔မွ် မဆည္းကပ္။

အကယ္၍ `မွ်´ ကို မသံုးဘဲ၊ `မဆို´ ကို သံုးလွ်င္ `မဆုိ´ ၌ `´ ပါၿပီး ျဖစ္၍ ဆုိင္ရာ ႀကိယာ၌ `´ ထည့္ရန္မလို။
ပံုစံမ်ားမွာ -
မည္သူမဆို ထီးနန္းႏွင္းေလ။
မည္သူမဆို အလိုရွိသမွ် ေပးေလာ့။
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ထြက္ႏိုင္၀င္ႏိုင္သည္။

အေရးေရာတတ္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ `မ၀င္ရ´ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕က `မည္သူမဆို မ၀င္ရ´ ဟု ေရးတတ္ၾကသည္။ မသင့္ပါ။ သံုး႐ိုးသံုးစဥ္မွာ `မည္သူမွ် မ၀င္ရ´ ဟု သံုးရပါသည္။
အကယ္၍ အတားအျမစ္မရွိ၊ လူတကာကို ၀င္ေစလိုေသာ သေဘာျဖင့္ သံုးလုိပါက `မည္သူမဆို ၀င္ႏိုင္သည္´ ဟု သံုးရပါသည္။
ဘုရားေစာင္းတန္း အခ်ိဳ႕တြင္ `မည္သူမဆို ဖိနပ္မစီးရ´ ဟု ေၾကာ္ျငာကပ္ထားေလ့ ရွိပါသည္။ ေရးႏႈန္းမသင့္ပါ။ မည္သူတစံုတေယာက္မွ် ဖိနပ္စီးခြင့္မျပဳေသာ သေဘာျဖစ္၍ `မည္သူမွ် ဖိနပ္မစီးရ´ ဟုသာ ေရးသင့္ပါသည္။
အကယ္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာျဖင့္ `မည္သည့္သူ ျဖစ္ျဖစ္ ဖိနပ္စီးခြင့္ျပဳသည္´ဟု ေရးလုိပါက `မည္သူမဆို ဖိနပ္စီးႏိုင္သည္´ ဟု ေရးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ စီးခြင့္မျပဳသည္ႏွင့္ တနည္းေရးလိုေသာ္ `မည္သူမဆို ဖိနပ္ခၽြတ္ရမည္´ ဟု ေရးႏုိင္ပါသည္။
မွားတတ္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
မည္သူႏွင့္မဆို ျငင္းခုန္ျခင္း မျပဳၾကပါႏွင့္။
မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုမဆို ရာထူးႏွစ္ဆင့္တုိးမေပးရ။
မည္သည့္ အလုပ္ကိုမဆို ကိုယ္ေတြ႕မလုပ္ဘဲ နားမလည္ႏိုင္။
မည္သူမဆို ငါ႔ထံမေရာက္လွ်င္ ငါ႔တပည့္မျဖစ္ႏိုင္။
မည္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုမဆို အေၾကာင္းမရွိဘဲ မပယ္ႏုိင္။

သင့္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
မည္သူႏွင့္မွ် ျငင္းခုန္ျခင္း မျပဳၾကပါႏွင့္။
မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုမွ် ရာထူးႏွစ္ဆင့္တုိးမေပးရ။
မည္သည့္ အလုပ္ကိုမွ် ကိုယ္ေတြ႕မလုပ္ဘဲ နားမလည္ႏိုင္။
မည္သူမွ် ငါ႔ထံမေရာက္လွ်င္ ငါ႔တပည့္မျဖစ္ႏိုင္။
မည္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာကိုမွ် အေၾကာင္းမရွိဘဲ မပယ္ႏုိင္။

ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ေအာက္ဆံုးစာေၾကာင္းေတြ မွားတတ္ေသာ အသံုးအႏႈန္း၌ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားဟု ထည့္သြင္းေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
`မည္သူ´ `မည္သည့္´ စေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၌ `မဆုိ´ ႏွင့္ `မွ်´ ကို သံုးရာ၌ `မ်ား´ သံုးေလ့မရွိေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။
ပံုစံမွာ -
မည္သူမ်ားမဆို ဖိနပ္စီးႏုိင္သည္။
မည္သူမ်ားမွ် ဖိနပ္မစီးရ။ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထုိေၾကာင့္ပင္ `မည္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာကိုမွ် အေၾကာင္းမရွိဘဲ မပယ္ႏိုင္´ ဟူ၍ `မ်ား´ ကို ျဖဳတ္၍ ေရးသားရပါသည္။