လောကမှာ ကတ်သီးကတ်သပ် ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော်က ကပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ ပီကေက သူ့ဖာသာ မကပ်ပါဘူး။ သူ့ကို တစ်ခုခုက လာကပ်လို့ နေမှာပေါ့။

Label တစ္ခုခ်င္းစီအား ပို႔စ္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပျခင္း

12 July 2007အဆင့္ (၁) Json Widget အတြက္ Javascript ထည့္သြင္းျခင္း

အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ကို ကလစ္ႏွိပ္၍ ဤပို႔စ္၏ လမ္းၫႊန္မႈအတုိင္း ျပဳလုပ္ပါ။ အကယ္၍ ယခင္က Json Javascript ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္ပါက ထပ္မံ၍ ထည့္သြင္းရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။

အဆင့္ (၂) HTML Page Element ထည့္သြင္းျခင္း

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Code အား </b:widget> ႏွင့္ <b:widget id= ..... အၾကားတြင္ ထည့္သြင္းေပးပါ။

<b:widget id='HTML50' locked='false' title='Contents By Category' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<!-- *****************http://hoctro.blogspot.com*****Dec,2006****************** -->
<!-- <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> -->
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>

<div class='widget-content'>
<div id='data2006'/>
<script type='text/javascript'>

var homeUrl2 = "hoctro.blogspot.com";
var labels = ["Killer Hacks","Simple Hacks",
"3 Column Templates", "Ajax Hacks","Custom Widgets", "Hacking Techniques"];


// Given a json label search, this function return the decoded label.
function getLabelFromURL(json) {
for (var l = 0; l < json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == 'alternate') {
var raw = json.feed.link[l].href;
// The next two lines are borrowed from Ramani's Neo Template
// code. Thanks Ramani!
var label = raw.substr(raw.lastIndexOf('/')+1);
return decodeURIComponent(label);
}
}
}

function listEntries2(json) {
var ul = document.createElement('ul');

for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement('li');
var a = document.createElement('a');
a.href = alturl;

var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}

for (var l = 0; l < json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == 'alternate') {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl2.length+21);

var label = getLabelFromURL(json);
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement('h4');
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement('div');
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById('data2006').appendChild(div1);
}
}
}

function search2(query, label) {

var script = document.createElement('script');
script.setAttribute('src', 'http://' + query + '/feeds/posts/default/-/' + encodeURIComponent(label) +
'?alt=json-in-script&callback=listEntries2');
script.setAttribute('type', 'text/javascript');
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}

for (var i=0; i < labels.length; i++)
if (labels[i])search2(homeUrl2, labels[i]);
</script>
</div>

<b:include name='quickedit'/>
<!-- </b:if> -->
</b:includable>
</b:widget>

အထက္ပါ Code တြင္
var homeUrl2 = "hoctro.blogspot.com";
var labels = ["Killer Hacks","Simple Hacks",
"3 Column Templates", "Ajax Hacks","Custom Widgets", "Hacking Techniques"];
အထက္ပါ Bold လုပ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၌ မိမိ၏ ဘေလာ့လိပ္စာႏွင့္ Label နာမည္မ်ားကို ထည့္ေပးပါ။